Kategoriarkiv: Föreningsstämma

Nyheter relaterade till föreningens stämmor

Årsmöteshandlingar 2016

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan.

Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut.

BR och RR
Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016
Inkomst-utgiftsstat 2016
Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2016

Avgift 1 (av 2) har samtidigt delats ut i brevlådorna, styrelsen ser att det blivit fel på betalningsdag och den skall vara 31 April för dessa avgifter.

Valberedningen söker styrelsemedlemmar till nästa års styrelse.

Valberedningen har fått ett uppdrag från nuvarande styrelse att ta fram nya kandidater till styrelsen.

Valberedningen har redan fått ett ja för kandidat till ordförandeposten.

De styrelseledamöter som har meddelat att de gärna avgår har haft uppgifterna som sekreterare och dels som suppleant under det gångna året.

Om ni är nyinflyttade kan detta vara ett bra och enkelt sätt att komma in och se hur samfälligheten fungerar och samtidigt få kontakt med många av era grannar. Till er som är  ”gamla i gården” kan det vara ett sätt att hålla vårt området så fint som det är.

Styrelsen träffas 5 –  8 ggr per år förutom städdagarna som man ansvarar för. Det största uppgiften som ligger till nästa år är den underhållsplan som påbörjats och som behöver fastställas under nästkommande år.

I övrigt är styrelsens ansvar att ständigt kontrollera de uppgifter som entreprenörer gör såsom gräsklippning och bokföringen för samfälligheten.

Styrelsen bevakar även det som händer och påverkar oss i närområdet och då främst kommunens byggplaner och vägföreningens verksamhet.

Ni som är intresserade av att delta i styrelsearbetet för nästkommande år mailar direkt till styrelsen@sunnerstavagen.se. Styrelsen vidarebefordrar därefter ert intresse till valberedningen för vidare kontakt.

 

Föreningsstämma 2013-04-11 kl 19.00

Kallelse till föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 19:00
Datum: 11 april 2013
Plats: KARBYSKOLANS MATSAL

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Föredragande av årsberättelsen och godkännande av densamma.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av Styrelse och Ordförande
  • Val av ordförande för en tid av 1 år
  • Val av 2 st ordinarie ledamot för en tid av två år
  • Val av 2 st suppleant för en tid av 1 år
 12. Val av revisorer
  • Val av 2 st revisorer för en tid av 1 år
  • Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 16. Mötet avslutas
 17. Övriga frågor

Alla handlingar och dokument till årsmötet hålls tillgängliga från 4/4 hos Fredrik Sundblad, Sunnerstavägen 74, för medlemmarna.
Alla handlingar kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan, (www.sunnerstavagen.se) samt under årsmötet.

Bilagor

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2013.pdf (Kallelse till föreningsstämma har lämnats ut i alla brevlådor)
Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2013.pdf
Inkomst-utgiftsstat 2013
Förslag om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening 2012.pdf
Kommunens översiktsplan.pdf
Revisionsberättelse 2012.pdf
Balansräkning 2012.pdf
Resultaträkning 2012.pdf

Valberedningen letar efter kandidater

Snart är det dags för årsmöte i Sunnersta samfällighetsförening. Valberedningen söker därför efter nya personer som är engagerade och intresserade av att arbeta i föreningens olika organ.  Om du har tankar och idéer om hur vi kan utveckla Sunnersta och vill vara med och påverka föreningens arbete, hör av dig till oss!

Styrelsen

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen:

 1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. Föra redovisning av föreningens räkenskaper
 3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
 4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavanden av föreningens angelägenheter

Styrelsen består av fem ledamöter som på årsmötet väljs med en mandatperiod på två år samt två suppleanter som på årsmötet väljs med en mandatperiod på ett år. En av de fem ledamöterna väljs årligen till styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar sig styrelsen sig själva, dvs man utser kassör, sekreterare etc internt.

Att sitta i styrelsen har tidigare inneburit ett arbete där man i stor utsträckning själv har utfört alla de uppgifter som krävs för att föreningen ska fungera till att idag ha blivit ett styrelsearbete av mer uppföljande karaktär. Föreningen har på senare år valt att upphandla en del av de uppgifter som tidigare ingått i styrelsearbetet, exempelvis ekonomi och redovisning som idag sköts av en utomstående part i samarbete med kassören.

Revisor

Enligt föreningens stadgar skall revisorerna granska styrelsens förvaltning. Detta omfattar traditionellt en granskning av föreningens räkenskaper samt styrelsens mötesprotokoll för att kontrollera att styrelsen följer föreningens stadgar. Granskningen kan ske när som helst över året med fokus på årsmötet då revisorerna skall lämna en revisionsrapport till styrelsen.

På årsmötet utser stämman två revisorer och en revisorssuppleant.

Förutom kandidater till styrelsen söker valberedningen också kandidater som ställer upp som revisorer.

Vad och vilka är valberedningen?

Valberedningen tillsätts av årsstämman. Dess uppdrag är att på årsmötena föreslå lämpliga kandidater till styrelsearbetet så att sammansättningen tillvaratar medlemmarnas intressen på bästa möjliga sätt samt att föreslå lämpliga revisorskandidater. Valberedningen är helt fristående från styrelsen och har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta.

Valberedningen består normalt av tre personer. Förra årsmötet valdes Benny Nygren (sammankallande. Har dock flyttat från området), Tuire Amundin på Sunnerstavägen 142 och Erik Franzén på Sunnerstavägen 44.

Besök oss på våra hemadresser eller skicka ett e-brev till valberedningen AT sunnerstavagen DOT se med en intresseanmälan.

Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Nu är fibernätet igång och alla medlemmar kan börja beställa tjänster via fibern. En tjänst som kan beställas är TV.

I fibernätet finns det två alternativ för TV – IPTV och KabelTv via fiber. Vad IPTv respektive KabelTv via fiber är för något går att läsa på respektive sida, IPTV och KabelTv via fiber.

Det finns idag en enda leverantör i stadsnätet för KabelTv via fiber och det är ATM, dock måste föreningen installera central utrustning i teknikskåpet vid TV-boden för att vi skall kunna beställa KabelTv via fiber.

Till er som känner ser säkra och vill beställa IPTV så är det bara att beställa från leverantörerna av IPTV.

Till er som känner er osäkra eller till er som funderar på ATM’s lösning vill Styrelsen göra er uppmärksamma på att vi håller på att arbeta fram ett kollektivt alternativ för just KabelTv via fiber. (Givetvis kommer det att gå att beställa fler kanaler utöver de som ingår i kollektivavtalet om man så vill)

På Föreningsmötet i april fick styrelsen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag till en kollektiv TV-lösning och vi har i dagarna fått en offert från ATM som vi nu håller på att utvärdera. Vi har ställt en del kompletterande frågor till ATM som vi väntar på svar på innan vi är redo att presentera ett färdig förslag. Vi hoppas att vi kan få ut mer information under veckan och att vi kan ha ett alternativ att presentera avseende KabelTv via fiber före midsommar.

Styrelsens råd till alla som funderar på TV lösningar via fibernätet är därmed att vänta med att beställa TV-tjänsten tills att vi har kunnat presentera styrelsens kollektiva alternativ så att ingen känner sig besviken över att ha inhandlat extrautrustning som digitalboxar för IPTV etc.

Frågor om detta ställs antingen som kommentarer nedan eller till styrelsen.

Kallelse till årsstämma

Nu är det dags för årsstämma i Sunnersta samfällighet. Grundläggande för ett gott medlemsinflytande är att närvara på stämman. Detta eftersom stämman avhandlar för medlemmen viktiga ekonomiska frågor och att styrelsen behöver rådgöra med dig som medlem vid tyngre beslut.

Stämman äger rum på Torsdag den 26 April kl 19:00 i Karbyskolans matsal.

Den som inte kan delta bör fylla i en fullmakt för ombud.

Bilagor

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2012.pdf

Motioner inför årsstämman 2012

Följande motioner är inlämnade inför föreningsstämman 2012.

 1. Medlemsmotion: Motion om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening.pdf
  Förslag om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening.pdf
 2. Styrelsemotion: Framställan från Styrelsen 1 2012.pdf, avbetalning av lån
 3. Styrelsemotion:Framställan från Styrelsen 2 2012.pdf, köp av mark
 4. Styrelsemottion: Framställan från Styrelsen 3 2012.pdf, Anslutning av TV-kanaler