Historik

Fornlämningar i anslutning till Sunnersta
Sunnerstatorpet

Sunnersta är namnet på det torp som fortfarande finns kvar idag. Om man följer elljusspåret passerar man torpet, se nedre vänstra hörn i bilden ovan. Sunnersta hette tidigare Sundersta, av gårdens läge att döma skulle en tolkning kunna vara ”stället vid sundet”. Sunnersta var då den karterades på 1630-talet en självägd ensamgård på ca 48 tunnland. Det årliga utsädet uppgick till mellan 12 ½ och 13 ½ tunnor och 46 lass hö skördades årligen. Relationen mellan åker och äng var knappt 1:4.

År 1776  storskiftades Sunnersta samtliga ägor. Gården var uppdelad i två brukningsdelar – Uppgården och Nedergården – och kallas ”by” i skifteshandlingarna. ”Sundersta by” bestod av ett mantal kronoskatte. Uppgården brukades av en måg till ägaren som var häradsdomare och Nedergården var uppdelad på två olika ägare – bl a omyndiga barn, men brukades bara av en. Det årliga utsädet hade ökat något sedan 1630-talet till mellan 14 och 15 tunnor. Det fanns två humlegårdar och en trädgård med några fruktbärande träd, på bytomten fanns även två källor. Gårdstomten låg mellan de två åkergärdena. Utmed vägen norrut upp mot Målsta by fanns en väderkvarn som tillhörde häradsdomaren. Han betalade skatt för den, men den användes mest för husbehov.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att det på Sunnersta ägor låg två torp i anslutning till vägen, Hagaberg i öster och Olunda i väster. På gårdstomten fanns endast ett boningshus, men ett tiotal ekonomibyggnader. Söder om boningshuset låg en trädgård. Väderkvarnen fanns inte kvar.

I början av 1950-talet fanns ingen ekonomibyggnad kvar på gårdstomten, bara ett boningshus och en del av trädgården. Norr om gården hade åkermarken delats upp i olika, ganska stora fastighetsdelar. Vid Olunda fanns det fortfarande bara ett boningshus, men flera tomter hade styckats av. Vid Hagaberg låg det fortfarande bara ett boningshus, med två mindre ekonomibyggnader.

Idag är östra delen av Sunnersta gamla ägor avstyckade (70 tomter varav 68 är bebyggda) och bebyggda med bostadshus som en del av Karby samhälle. Tomterna närmast gravfältet är inte bebyggda. Vid Hagaberg finns två tomter som är bebyggda med bostadshus. Sydväst om Hagaberg ligger ett industriområde. Vid Olunda har en handfull tomter styckats av och bebyggts med enbostadshus.

Sunnersta ligger i nordvästra delen inom riksintresse för kulturmiljövården, K 77.

Sunnersta samfällighetsförening

Enligt anläggningsbeslut 1992-01-xx bildades ”gemensamhetsanläggningen” …TBD (To Be Defined)

Länkar

Sunnersta – Vallentuna Kommun
Riksantikvarieämbetetet – fornsök sök på Össeby-Garn 256:1, Össeby-Garn 162:1 eller Össeby-Garn 91:1

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta