Ordningsregler

Följande ordningsregler har tidigare fastställts av styrelse och stämma. Reglerna kan komma att ändras om behov för detta finns.

Trafik

Trafik till fastigheterna är tillåtet och skall ske med största försiktighet. För mopeder gäller samma regler som för motorfordon.

Parkering

  • Parkering får bara ske på garageuppfart och längs med Sunnerstavägen.
  • Uppställning av husvagnar, lastbilar, bussar, icke kördugliga fordon o dyl. får ej ske inom föreningens område.

Allmänt

  • Skador på våra anläggningar skall utan dröjsmål anmälas till styrelsen.
  • Vid fastighetsförsäljning skall köparen upplysas om föreningens funktion samt om de regler som gäller.
  • Styrelsens ordförande skall meddelas om ägarbyte.

Sophämtning, kompostering etc.

  • Avfall måste vara väl förpackat t ex i mindre påsar för att förhindra nerskräpning.
  • Komposter skall placeras ut på tomten med omdöme och skötas så att grannar inte störs av lukt. Varmkompost för matavfall måste anmälas till kommunen innan den tas i bruk.

Som tillägg till ordningsreglerna ovan gäller regler från kommunen så som:

Eldning

Inom detaljplanelagt bostadsområde, vilket detta är, eller annat område med samlad bebyggelse får trädgårdsavfall i form av torra grenar, ris och kvistar endast eldas på Valborgsmässoafton.  (referens: http://www.vallentuna.se/sv/invanare/miljo-och-halsa/Avfall-och-atervinning1/tradgardsavfall)

 


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till ordningsregler. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

 

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta