Parkering

I området är det tillåtet att framföra bilar. Dock skall stor aktsamhet iakttagas då det i området finns många lekande barn. Detta innebär att man absolut inte får köra fortare än normal gånghastighet. Vid de platser där skarpa kurvor med mycket skymd sikt förekommer måste extra stor försiktighet tillämpas. Detta har dock inte följts under åren och därav har fartgupp införskaffats och satts upp.

Parkering av bilar får bara ske på egen uppfart i området och på parkeringsplatserna längs med Sunnerstavägen. Endast inregistrerade och brukbara personbilar får parkeras på Sunnerstavägen. Långtidsparkering får inte ske. Husvagnar etc. får parkeras under kortare tid i samband med iordningställande före och efter användning.

Parkering på vändplaner och på tillfartsvägar inom området är inte tillåtet. Dessa måste hållas fria för t ex utryckningsfordon, sopbilar och under vintertid för snöröjningsfordon. Parkering på gräsmattor,exempelvis utanför vändplaner, är heller inte tillåtet då det förfular utsikten i området och dessutom förstör gräsmattorna.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta