Grönytor

Styrelsen har utarbetat ett principdokument som säger att alla grönytor som samfälligheten ansvarar för skall vara välskötta och famkomliga, detta yttrar sig främst i att grönytorna mellan fastigheterna som inte går att maskinklippas, hålls efter årligen, där sly klipps bort och buskar hålls efter så att ytan inte växer igen.

Föreningens grönytor omfattar:

  • Lekplatser.
  • Grönytorna mellan husen
  • Gräsplanen nere vid pumphuset
  • Övrig mark i anslutning till tillfartsvägarna och garageområdena (gräsytor, rabatter, planteringar, skogsområden etc.) som inte är privat tomtmark.

Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till grönytor. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta