Stadgar

Nedan följer en förenklad version av Sunnersta Samfällighetsförenings stadgar. Längst ned finns originaldokumenten som bifogade filer.

Stadgar antagna 1991-02-19, beviljade av länsstyrelsen i Stockholms län 1991-03-27.

Sunnersta samfällighetsförening, orgnr 716420-6828

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån om inte annat framgår av dessa stadgar.

§1 Firma

Föreningen firma är Sunnersta samfällighetsförening

§2 Samfälligheter

Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet omfattande gemensamhetsanläggning (Karby Ga:6) för:

 1. Vatten
  Ledningar för kallvatten från förbindelsepunkt i vattenmätarbrunn i U-områdesgräns till och med avstängningsventil vid elpanna i resp. småhus.
  Brunnen och ett i brunnen monterat elelement ingår i gemensamhetsanläggningen, däremot inte inkommande vattenledning, sil, vattenmätare och avstängningsventiler i brunnen.
  Se ritning MV111, MV112, MV113, MV114 och MV115.
  Av ritning MV 113 framgår bl a läget för förbindelsepunkten.
 2. Spillvattenledningar
  Spillvattenledningar från och med rensanordning i grund vid respektive småhus till och med brunn inom pumpstationsområdet (E1 i detaljplanen).
  Se ritning MV111 och MV112.
 3. Dagvattenledningar
  Dagvattenledningar från stuprörsavsättning vid överkant bottenplatta i respektive småhus inklusive dräneringsledningar, brunnar m.m. till och med brunn i pumpstationsområdet samt utloppsledning från den sistnämnda brunnen till dikeskant i angränsande lokalgatan.
  Se ritning MV111, MV112, A:11:02 och A:11:05
 4.  Grönytor
  Lekplatser, gränsytor och separat gångväg. Däremot inte körvägarna inom kvarteret och ej heller belysningsanordningar på Karby 3:175.
  Se ritning M121, M122, M161, M162, M181 och M182.
 5. Centralantennanläggning för radio och TV
  Centralantennanläggning för radio och TV inklusive mast, förstärkarcentraler och ledningar med mer fram till och inklusive antennuttag i respektive småhus.
  Se ritning ME121 och ME122.
  Om blivande samfällighetsförening så bestämmer må anläggningen inkludera kabel-TV.
 6. All elutrustning inom Karby 3:175 med undantag för den utrustning som tillhör Vallentuna Elverk ekonomiska förening. I anläggningen ingår ej de lyktstolpar och armaturer som tillhör Karby vägförening, däremot elkabel till kopplingsplint i stolparmatur.
  Se ritning ME111 och ME112

Vägbelysning, centralantennanläggning samt elelement i vattenbrunnen och i skåp för centralantennutrustning m fl skåp är kopplade till gemensam elmätare. Vägbelysningen kommer att handhavas av Karby vägförening. Strömförbrukningen för elementen och centralantennanläggningen har beräknats till ca 2150 kWh/år. Med hänsyn till det låga effektuttaget och därav föranledda kostnader synes det vara mest praktiskt att till vidare behålla den gemensam elmätningen och att Karby vägförening betalar sin förbrukningsavgift till anläggningssamfälligheten – Sunnersta samfällighetsförening. Betalning bör ske efter uppmaning från samfällighetsföreningen.

Deltagande fastigheter är Karby 3:97 – 3:174. Fastigheterna utgör en samfällighet för anläggningens utförande och drift.

För anläggningen upplåtes utrymme inom Karbys 3:2 och 3:175 (enbart tjänande). Delar av utrymmet är även upplåtet för ledningsrätt och utfartservitut vilka får utövas jämsides med gemensamhetsanläggningen, se FBM:s dnr 8956

Kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas lika mellan de deltagande fastigheterna efter lika andelstalet 1 (fn totalt 78 andelar)

§3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen i §2

§5 Styrelse, säte, sammansättning

För föreningen skall det finnas en styrelse med säte i Vallentuna kommun. Styrelsen skall bestå av 5 ledamöter och 2 suppleanter.

§6 Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleant ett år.

Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§7 Styrelse, kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde , vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall endast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§8 Styrelse, beslutsförhet, protokoll

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

 1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
 2. Föra redovisning av föreningens räkenskaper
 3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
 4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
 5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren
 6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavanden av föreningens angelägenheter

§10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden januari – december.

§12 Underhålls och förnyelsefond

Till föreningen underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 8000 kronor.

§13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmar rätt att begära extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.

Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelsen och revisionsberättelse för den avslutande räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§14 Kallelse till stämma

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom skriftligt meddelande till varje fastighet.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämmas och lämnas uppgift om plats där i §13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom på samma sätt om ovan.

§15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande förenings verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

Styrelsen skall bereda angivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmar tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare för stämman(normalt föreningens sekreterare)
 3. Val av två justeringsmän
 4. Styrelsens och revisorernas berättelser
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen
 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd.al av styrelse och styrelseordförande
 9. Val av revisorer
 10. Fråga om val av valberedning
 11.  Övriga frågor
 12.  Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas under punkt 1, 2, 3, 6 och 13.

§17 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning med mer gäller 48, 49, 51 och 52 §§ lagen om förvaltning av samfälligheter.

När röstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud med mer som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§19 Flera verksamhetsgrenar

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamhetsgrenar gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelsmetoden skall i förekommande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmarnas röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhets omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerande röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten utgör:

§20 Protokollsjustering tillgänglighållande

Stämmoprotokoll skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna


Bilagor

Stadgar.pdf
Anläggningsbeslut 1991-02-19 (dnr AB2:90607).pdf

A 11 05
M121

M122
M161
M162
M181
M182
ME111
ME112
ME121
ME122
MV111
MV112
MV113
MV114
MV115

För att läsa bilagorna behövs programmet Acrobat Reader. Det är gratis och finns att ladda ned på http://www.adobe.se.


Nedan visas en kortfattad version av nyheter relaterade till stadgarna. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta