Kategoriarkiv: TV-anläggningen

Nyheter kopplade till TV-anläggningen

Städdag Lördag 11/10 och nedstänging av TV huset

Den årliga städdagen börjar närma sig och vi har det som planerat andra veckan i oktober.

I år infaller detta den 11 / 10 och vi samlas alla som vanligt uppe vid lekplatsen kl 10.00.

Alla deltar efter bästa förmåga och vilja.

Styrelsen kommer att gå en runda under veckan för att lista olika saker som vi ser, har ni något som ni uppmärksammat så är det bara att maila till styrelsen@sunnerstavagen.se så lägger vi till dessa punkter.

Styrelsen har beställt containrar som kommer att ställas upp på vändplanerna, vi vill dock uppmana alla att först och främst kasta allt som vi tar oss för under lördagen. Containrarna kommer sedan att tömmas och komma tillbaka under måndag/tisdag då de kommer stå till helgen för att alla ska kunna kasta sitt eget trädgårdsavfall i det.

En uppmaning till alla är att det endast är trädgårdsavfall som kan kastas i containrarna, om det blandas blir det dyrt.

Styrelsen ser över möjligheten att anordna med ett släp för transport av andra fraktioner. Om ni har mycket och behov av detta kontakta styrelsen så ser vi över hur vi eventuellt kan lösa detta.

Angående TV bodens nedstängning så kommer detta att ske den 15 oktober. Detta är sista dagen som vi kommer att ha avtal och efter det måste varje fastighetsägare se över sig egen lösning.
Den lösning som installerades tillsammans med fibernoden kräver en omkoppling i grunden. Ni som har planerat för denna lösning behöver göra vissa steg. Detta kan ni läsa mer om i en utförlig guide på hemsidan under fliken Område // Fiber // Tv via fibernod.

 

 

TV kanaler fixade

Under kvällen har de sista nya delarna installerats i TV huset och enligt uppgifter skall nu alla problem med bild och ljud på olika kanaler vara fixade.

Styrelsen ber er medlemmar om ni upplever några fler problem med TV kanaler att maila till Styrelsen@sunnerstavagen.se , så kan vi åtgärda uppkomna problem.

TV-kanalen ”Sjuan”?

Hej,

Jag har en liten undran: sedan jag skulle tro att det är 2 veckor så har bilden på Tv-kanalen ”Sjuan” fryst och sett likadan ut. Jag har avvaktat för jag har trott att den skulle komma tillbaka så småningom men nu har det gått rätt lång tid. Borde det felanmälas någonstans? Jag har inte koll på vart i så fall. Är det något jag kan göra själv eller har vi någon som brukar göra det?

//Jenny i 94:an 🙂

Styrelsen Informerar – TV lösningar i Fibernätet [uppdaterad]

Nu är fibernätet igång och alla medlemmar kan börja beställa tjänster via fibern. En tjänst som kan beställas är TV.

I fibernätet finns det två alternativ för TV – IPTV och KabelTv via fiber. Vad IPTv respektive KabelTv via fiber är för något går att läsa på respektive sida, IPTV och KabelTv via fiber.

Det finns idag en enda leverantör i stadsnätet för KabelTv via fiber och det är ATM, dock måste föreningen installera central utrustning i teknikskåpet vid TV-boden för att vi skall kunna beställa KabelTv via fiber.

Till er som känner ser säkra och vill beställa IPTV så är det bara att beställa från leverantörerna av IPTV.

Till er som känner er osäkra eller till er som funderar på ATM’s lösning vill Styrelsen göra er uppmärksamma på att vi håller på att arbeta fram ett kollektivt alternativ för just KabelTv via fiber. (Givetvis kommer det att gå att beställa fler kanaler utöver de som ingår i kollektivavtalet om man så vill)

På Föreningsmötet i april fick styrelsen i uppdrag att utreda och ta fram ett förslag till en kollektiv TV-lösning och vi har i dagarna fått en offert från ATM som vi nu håller på att utvärdera. Vi har ställt en del kompletterande frågor till ATM som vi väntar på svar på innan vi är redo att presentera ett färdig förslag. Vi hoppas att vi kan få ut mer information under veckan och att vi kan ha ett alternativ att presentera avseende KabelTv via fiber före midsommar.

Styrelsens råd till alla som funderar på TV lösningar via fibernätet är därmed att vänta med att beställa TV-tjänsten tills att vi har kunnat presentera styrelsens kollektiva alternativ så att ingen känner sig besviken över att ha inhandlat extrautrustning som digitalboxar för IPTV etc.

Frågor om detta ställs antingen som kommentarer nedan eller till styrelsen.

Protokoll extra föreningsstämma

Styrelsen publicerar nu protokollet från den extra föreningsstämman 2011-10-08 angående fiberinstallation.

Protokollet finner du att läsa på sidan om stämmoprotokoll under datum 2011-10-08.

Efter detta möte har styrelsen tillsammans Erik Franzén haft ett nytt möte med Teknikbyrån där kontrakt och villkor diskuterats en gång till.
Styrelsen har beslutat att genomföra en testdragning på utvalda ställen i området för att riskreducera projektet och i slutänden minska risken för tillkommande kostnader.

Styrelsen arbetar nu med finansieringsfrågan där bankkontakter har tagits med flertalet banker för att kunna konkurrensutsätta bankerna mot varandra.

Styrelsen återkommer fortlöpande i frågan.

Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 10:00

Datum: 8 oktober 2011

Plats: KARBYSKOLANS MATSAL

§1 Stämmans öppnande

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Val av ordförande för stämman

§4 Val av sekreterare för stämman

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

§6 Val om införande av fiber i Sunnersta samfällighet

§7 Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§7 Mötet avslutas

Alla handlingar och dokument till stämman hålls tillgängliga från 2011-09-14 hos Fredrik Sundblad för medlemmarna. Dokumenten har även delats ut i alla brevlådor samt att det finns tillgängligt på www.sunnerstavagen.se

Alla handlingar kommer även att finnas tillgängliga under stämman.


Framställan från Styrelsen

Föreningens TV-hus och styrelsens uppdrag att förvalta Samfällighetens centralantenn

Under de senaste åren har det livligt diskuterats den allt sämre bildkvalitén i de centrala TV uttagen som Samfälligheten förvaltar. På årsmötet inkom det en motion samt en framställan från styrelsen i denna fråga, beslutet var att på en extra föreningsstämma avgöra denna fråga.

Styrelsen ser att stora belopp har investerats genom åren i TV huset för att kunna erbjuda alla medlemmar TV och att det i framtiden kommer det krävas stora investeringar för att följa med i teknikens utveckling.  Stora summor kommer även att behöva investeras vid utbyte av de kopparkablar som TV signalerna fördelas via ut till varje hus.

Styrelsen har tagit fram två olika alternativ som stämman skall besluta om. Dels finns alternativet om att installera fiber och dels finns alternativet att konvertera TV-husets utrustning till HD kvalitet.

På denna extrastämma skall förslagen om att införa ett fibernät eller konvertera Tv huset till HD kvalitet diskuteras och beslut skall fattas om med vilken teknik samfälligheten skall distribuera TV signalen till medlemmarnas hus. Fiber eller via befintlig centralantenn. Ett eventuellt innehållspaket med TV kanaler etc. är ett senare beslut.