Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 10:00

Datum: 8 oktober 2011

Plats: KARBYSKOLANS MATSAL

§1 Stämmans öppnande

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Val av ordförande för stämman

§4 Val av sekreterare för stämman

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

§6 Val om införande av fiber i Sunnersta samfällighet

§7 Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§7 Mötet avslutas

Alla handlingar och dokument till stämman hålls tillgängliga från 2011-09-14 hos Fredrik Sundblad för medlemmarna. Dokumenten har även delats ut i alla brevlådor samt att det finns tillgängligt på www.sunnerstavagen.se

Alla handlingar kommer även att finnas tillgängliga under stämman.


Framställan från Styrelsen

Föreningens TV-hus och styrelsens uppdrag att förvalta Samfällighetens centralantenn

Under de senaste åren har det livligt diskuterats den allt sämre bildkvalitén i de centrala TV uttagen som Samfälligheten förvaltar. På årsmötet inkom det en motion samt en framställan från styrelsen i denna fråga, beslutet var att på en extra föreningsstämma avgöra denna fråga.

Styrelsen ser att stora belopp har investerats genom åren i TV huset för att kunna erbjuda alla medlemmar TV och att det i framtiden kommer det krävas stora investeringar för att följa med i teknikens utveckling.  Stora summor kommer även att behöva investeras vid utbyte av de kopparkablar som TV signalerna fördelas via ut till varje hus.

Styrelsen har tagit fram två olika alternativ som stämman skall besluta om. Dels finns alternativet om att installera fiber och dels finns alternativet att konvertera TV-husets utrustning till HD kvalitet.

På denna extrastämma skall förslagen om att införa ett fibernät eller konvertera Tv huset till HD kvalitet diskuteras och beslut skall fattas om med vilken teknik samfälligheten skall distribuera TV signalen till medlemmarnas hus. Fiber eller via befintlig centralantenn. Ett eventuellt innehållspaket med TV kanaler etc. är ett senare beslut.