Föreningsstämma 2013-04-11 kl 19.00

Kallelse till föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 19:00
Datum: 11 april 2013
Plats: KARBYSKOLANS MATSAL

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Föredragande av årsberättelsen och godkännande av densamma.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av Styrelse och Ordförande
  • Val av ordförande för en tid av 1 år
  • Val av 2 st ordinarie ledamot för en tid av två år
  • Val av 2 st suppleant för en tid av 1 år
 12. Val av revisorer
  • Val av 2 st revisorer för en tid av 1 år
  • Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 16. Mötet avslutas
 17. Övriga frågor

Alla handlingar och dokument till årsmötet hålls tillgängliga från 4/4 hos Fredrik Sundblad, Sunnerstavägen 74, för medlemmarna.
Alla handlingar kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan, (www.sunnerstavagen.se) samt under årsmötet.

Bilagor

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2013.pdf (Kallelse till föreningsstämma har lämnats ut i alla brevlådor)
Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2013.pdf
Inkomst-utgiftsstat 2013
Förslag om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening 2012.pdf
Kommunens översiktsplan.pdf
Revisionsberättelse 2012.pdf
Balansräkning 2012.pdf
Resultaträkning 2012.pdf