Påverka Sunnerstas framtid nu!

Vallentuna kommun efterfrågar synpunkter på kommunens översiktsplan för Brottby/Karby, denna omfattar som bekant även Sunnersta. Ett samrådsmöte kommer att hållas i Karbyskolans matsal  den 26 mars 2013 kl. 18.30. Då får vi möjlighet att lyssna till kommunens planer för Brottby/Karby, ställa frågor om den fördjupade översiktsplanen samt lämna våra synpunkter på förslaget. I detta inlägg vill jag redovisa mina synpunkter i syfte att försöka få igång en diskussion då jag tycker debatten har lyst med sin frånvaro bland oss som bor här i Sunnersta.

Värt att notera är att denna fråga endast delvis berör samfällighetsföreningen då planen innebär att kommunen vill använda föreningens mark för vägbyggnation. Föreningen har  inget mandat att påverka det som sker utanför föreningens mark utan det faller på oss som boende i Brottby/Karby att påverka planen genom att lyfta frågor, framföra åsikter och försöka påverka kommunen när det gäller den framtida planeringen av Sunnersta.

Bakgrund

Figur 1, översiktsbild över Sunnersta hur det ser idag. Observera att kartan skiljer sig mot den som är redovisad i översiktsplanen. Bland saknas gång relevanta gång- och cykelvägar i underlaget
Figur 1, översiktsbild över Sunnersta hur det ser idag. Observera att kartan skiljer sig mot den som är redovisad i översiktsplanen. Bland annat saknas relevanta gång- och cykelvägar i underlaget!

Påpekanden

Den generella känslan man får när man läser underlaget är att det inte är tillräckligt genomarbetat då de som har tagit fram underlaget inte verkar ha besökt området i verkligheten. Detta är påtagligt då kartunderlaget i översiktsplanen saknar relevanta gång- och cykelvägar i området, se figur 1, vilket borde påverka planen.

Nybyggnation av vägar inom området

Synpunkt 1: Stickvägarna inom området är för smala för att kunna vara genomfartsvägar till den planerade nybyggnation som planen beskriver. Vidare är det idag inte tillåtet att parkera utmed stickvägarna just på grund av att de är för smala. Översiktsplanen säger att områdets längsta stickväg skall bli en genomfartsväg till ny bebyggelse. Utmed denna stickväg bor det flest människor vilket innebär att trafikbelastningen på stickvägen är högst i området. Det problemet lär öka ännu mer om kommunen gör om stickvägen till en genomfartsväg. Detta kommer naturligtvis också att påverka säkerheten för barnen som bor utmed denna stickväg.

Det finns dessutom en överenskommelse (undantag) med entreprenören som hämtar hushållsavfall då gatorna är formellt sett för smala för sophämtning och att det inte finns tillräckligt med plats på vändplanerna för sopbilen att vända. Hur skall det hanteras om det byggs fler hushåll längst in i området?

Figur 2, nybyggda vägar inom området enligt kommunens förslag.
Figur 2, nybyggda vägar i området enligt kommunens förslag markerat med gult. Vägen är delvis ritad på samfällighetens mark.

Synpunkt 2: Kartan i figur 2 stämmer inte med verkligheten då det idag dels finns en gång och cykelväg från Sunnersta utmed östra sidan av IP som ansluter till parkeringen vid Vadavägen och dels en gång och cykelväg som ansluter stickvägen längst in i området med andra stickvägar, se figur 1. Detta bör påverka planen.

Hänsyn måste också tas till fornlämningar i området, se figur 3 nedan då Sunnersta ingår i riksintresset för kulturmiljövården K 77 enligt Vallentuna kommun.

Föreslår istället att planen görs om enligt figur 3 nedan. Inga nya vägar ansluts till Sunnerstas stickvägar.

Figur 3, förslag till ändrad vägsträckning och nybyggnation (grått)
Figur 3, förslag till ändrad vägsträckning och nybyggnation

Förtätning av byggnation

Synpunkt 3: Sunnersta är redan ett förtätat område, varför ska det förtätas ännu mer? Kan inte vi som bor i Sunnersta få behålla det lilla fria och gröna utrymme vi har runtomkring oss? Att innesluta området med ytterligare bebyggelse i direkt anslutning till området ökar förtätningen markant och det kan inte vara rimligt sett till övrig bebyggelse i Brottby/Karby. Påpekandet gäller den tilltänkta byggnationen mellan Sunnersta och IP (idrottsplatsen) där det idag finns ett sluttande skogsparti och även den tilltänkta byggnationen i anslutning till Sunnerstavägen 10-20, se de gula cirklarna i Figur 4.

Figur 4, Inom de gula cirklarna föreslås ingen byggnation. Marken föreslås istället allokeras till grönområde.
Figur 4, Inom de gula cirklarna föreslås ingen byggnation. Marken föreslås istället allokeras till grönområde.

 

Föreslår istället att planen görs om genom att ta bort den planerade bebyggelsen mellan Sunnersta och IP enligt figur 4. Bebyggelsen i anslutning till Sunnerstavägen 1-20 skall ha ett inte obetydligt grönt område mellan idag befintlig bebyggelse och den ny tilltänkta vägen fram till ny bebyggelse. Ett förslag till annan inriktning gällande placering av nybebyggelse och tillhörande nytt vägnät finns i figur 3.

Nybyggnation utmed stora Sunnerstavägen

Synpunkt 4: Vart skall boende och besökare till området parkera sina bilar? Påpekandet gäller den tilltänkta nybyggnationen utmed ”stora” Sunnerstavägen . ”Stora” Sunnerstavägen används idag flitigt som parkering både för boende inom området och för besökande till området.

Figur 5. planerad nybyggnation utmed Sunnerstavägen visas med gul färg,
Figur 5. planerad nybyggnation utmed ”stora” Sunnerstavägen visas med gul färg.

Föreslår att planen görs om och att Sunnerstavägen förblir orörd. Många som bor i Sunnersta har fler än en bil. Områdets befintliga tomter tillåter inte alltid parkering av flera bilar vilket betyder att ett ansenligt antal boende i området använder ”stora” Sunnerstavägen för parkering idag. Detta gäller naturligtvis även besökande till området då det varken är möjligt eller tillåtet att parkera utmed områdets stickvägar (se figur 1). Hur skall det då bli om nybyggnation tillåts utmed ”stora” Sunnerstavägen?

Ansluta ”stora” Sunnerstavägen till Målstavägen som en genomfartsväg

Synpunkt 5: Att ansluta ”stora” Sunnerstavägen till Målstavägen innebär att ”stora” Sunnerstavägen kommer bli en genomfartsväg vilket kommer öka trafiken genom området.

Figur 6, nyplanerad väg för att ansluta Sunnersta till Målstavägen
Figur 6, nyplanerad väg för att ansluta Sunnersta till Målstavägen markerad med gul färg.

Föreslår att planen görs om och att ”stora” Sunnerstavägen förblir orörd. Om ”stora” Sunnerstavägen blir en genomfartsväg från Målstavägen till Angarnsvägen kommer trafiken att öka vilket också kommer innebära att ljudet kommer att öka, vilket främst drabbar dem som bor närmast ”stora” Sunnerstavägen.

Till sist

Detta var mina synpunkter så här långt. Skall man nå framgång måste det man framför vara konkret och underbyggt. Jag tror inte man kommer långt med bara tyckanden i dessa frågor, man bör ha förslag till lösning, inte minst för att visa att det finns alternativ till det som står i översiktsplanen.

Håller du med om det som står här? Eller är det helt uppåt väggarna? Har jag missat något? Kommentera gärna!

Nyttja även dina demokratiska rättigheter och påverka våra kommunpolitiker. Om du kan, besök samrådsmötet den 26:e mars kl. 18.30 i Karbyskolans matsal. Hoppas vi blir många från Sunnersta! Skriv ut detta underlag inför mötet.

En reaktion på ”Påverka Sunnerstas framtid nu!”

 1. Bra genomtänkta kommentar från Erik och jag håller helt med.

  Några punkter också att fundera på (som inte bara påverkar Sunnersta):

  • Planen avser en fördubbling av befolkningen i Karby samt Brottby. Var förväntas alla att jobba och hur ska kollektivtrafiken klara denna ökning utan en stor satsning såsom en järnväg (som inte föreslås)? Det nämns egentligen i planen att trafik förväntas redan att ”öka kraftigt” under de kommande åren på E18. Men vägen är redan trång idag vid rusningstider, särskilt närmare Stockholm. Kan vägarna klara trafikökningen (båda kollektiv och privat) som behövs för alla de nya förslagna invånare?
  • Förutom Stockholm (med hänvisning till punkten ovan), många områden har idag
   begränsade möjligheter att nås med kollektivtrafik t.ex.
   Arlanda-området, E4-stråk, Sollentuna/Kista/Stockholms västerort. Det kan betydligt påverka antal
   bilar, bullar, trafik, miljön, yta för parkeringen osv.
  • Oavsett Eriks synpunkt när det gäller parkering på Sunnerstavägen, planen föreslår 1,1 parkeringsplatser per lägenhet i snitt. Med tanken att många familjer har två som arbetar, måste klara att jobba i olika områden, barnhämtning osv., räcker det, eller blir det bara trångt med bilar och medföljande tvister osv.?
  • Oavsett punkten ovan, planen avser fler än 340 nya parkeringsplatser i Karby bara för lägenheter. Vart ska dem ligga? Planen visar några möjliga platser men det är inte tydligt att de räcker för 340 platser.
  • Passar nya flervåningshus vid kanten av Sunnerstavägen? Eller kommer det att bli bara trångt?

  En utgångspunkt enligt planen (s.4) är ”För att behålla […] god service […] behövs fler invånare och bostäder i Karby och Brottby.” Vad är bevis på detta? Riskerar vi idag att tappa samhällstjänster pga brist på invånare?

Kommentarer är stängda.