Påminnelse om att lämna in motioner inför årsmötet

Styrelsen påminner om att medlemmar i Sunnersta samfällighetsförening kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad enligt stadgarna.