Valberedningen letar efter kandidater

Snart är det dags för årsmöte i Sunnersta samfällighetsförening. Valberedningen söker därför efter nya personer som är engagerade och intresserade av att arbeta i föreningens olika organ.  Om du har tankar och idéer om hur vi kan utveckla Sunnersta och vill vara med och påverka föreningens arbete, hör av dig till oss!

Styrelsen

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen:

  1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
  2. Föra redovisning av föreningens räkenskaper
  3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
  4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren
  6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavanden av föreningens angelägenheter

Styrelsen består av fem ledamöter som på årsmötet väljs med en mandatperiod på två år samt två suppleanter som på årsmötet väljs med en mandatperiod på ett år. En av de fem ledamöterna väljs årligen till styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar sig styrelsen sig själva, dvs man utser kassör, sekreterare etc internt.

Att sitta i styrelsen har tidigare inneburit ett arbete där man i stor utsträckning själv har utfört alla de uppgifter som krävs för att föreningen ska fungera till att idag ha blivit ett styrelsearbete av mer uppföljande karaktär. Föreningen har på senare år valt att upphandla en del av de uppgifter som tidigare ingått i styrelsearbetet, exempelvis ekonomi och redovisning som idag sköts av en utomstående part i samarbete med kassören.

Revisor

Enligt föreningens stadgar skall revisorerna granska styrelsens förvaltning. Detta omfattar traditionellt en granskning av föreningens räkenskaper samt styrelsens mötesprotokoll för att kontrollera att styrelsen följer föreningens stadgar. Granskningen kan ske när som helst över året med fokus på årsmötet då revisorerna skall lämna en revisionsrapport till styrelsen.

På årsmötet utser stämman två revisorer och en revisorssuppleant.

Förutom kandidater till styrelsen söker valberedningen också kandidater som ställer upp som revisorer.

Vad och vilka är valberedningen?

Valberedningen tillsätts av årsstämman. Dess uppdrag är att på årsmötena föreslå lämpliga kandidater till styrelsearbetet så att sammansättningen tillvaratar medlemmarnas intressen på bästa möjliga sätt samt att föreslå lämpliga revisorskandidater. Valberedningen är helt fristående från styrelsen och har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta.

Valberedningen består normalt av tre personer. Förra årsmötet valdes Benny Nygren (sammankallande. Har dock flyttat från området), Tuire Amundin på Sunnerstavägen 142 och Erik Franzén på Sunnerstavägen 44.

Besök oss på våra hemadresser eller skicka ett e-brev till valberedningen AT sunnerstavagen DOT se med en intresseanmälan.