Alla inlägg av Erik Franzén

Måndag 22 april sista dagen för synpunkter

Sista dagen för att ha synpunkter på kommunens översiktsplanen är måndagen den 22:a april.  Jag har precis skickat mina synpunkter till e-postadressen som är angiven på kommunens webbplats.

Nedan återger jag mina synpunkter i tron av att fler skickar in synpunkter. Använd klipp och klistra för att skapa dina synpunkter.

Skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planeringsavdelningen
186 86 Vallentuna
karby-brottby AT vallentuna DOT se

Synpunkter ny översiktsplan

Detta dokument syftar till att sammanställa och redogöra för synpunkter på Vallentuna Kommuns översiktsplan för Brottby/Karby med fokus på Sunnersta.

Figur 1, översiktsbild över Sunnersta hur det ser idag. Observera att kartan skiljer sig mot den som är redovisad i översiktsplanen. Bland annat saknas relevanta gång- och cykelvägar i underlaget.
Figur 1, översiktsbild över Sunnersta hur det ser idag. Observera att kartan skiljer sig mot den som är redovisad i översiktsplanen. Bland annat saknas relevanta gång- och cykelvägar i underlaget.

1. PÅPEKANDEN PÅ FÖRSLAGET

Den generella känslan man får när man läser underlaget är att det:

  •  Innehåller detaljer som inte stämmer med verkligheten
  • Planen rimmar inte med den verklighet som vi bor i

Förslår att kommunens projektgrupp besöker området för att kunna syna dessa synpunkter. Kontakta gärna Sunnersta samfällighetsförningen på styrelsen AT sunnerstavagen DOT se och fråga dem om de kan närvara.

Nedan visas påpekanden på sakfrågor.

1.1. Nybyggnation av vägar inom området

Stickvägarna inom området är för smala för att kunna vara genomfartsvägar till den planerade nybyggnation som planen beskriver.

Vidare är det idag inte tillåtet att parkera utmed stickvägarna just på grund av att de är för smala.

Översiktsplanen anger att områdets längsta stickväg skall bli en genomfartsväg till ny bebyggelse. Utmed denna stickväg bor det idag flest människor i området vilket innebär att trafikbelastningen på stickvägen även är högst i området. Det problemet lär öka ännu mer om kommunen gör om stickvägen till en genomfartsväg. Detta kommer naturligtvis också att påverka säkerheten negativt för barnen som bor utmed dessa stickvägar.

Det finns dessutom en överenskommelse (undantag) med entreprenören som hämtar hushållsavfall då gatorna är formellt sett för smala för sophämtning och att det inte finns tillräckligt med plats på vändplanerna för sopbilen att vända. Hur skall det hanteras om det byggs fler hushåll längst in i området?

Kommunens förslag om vägens dragning enligt Figur 2 nedan verkar heller inte vara anpassat till de gång- och cykelvägar som finns i området, se kapitel 1.2.

Slutligen är vägen delvis inritad på samfällighetens mark, vilket kräver samfällighetens godkännande.

Figur 2, nybyggda vägar i området enligt kommunens förslag markerat med gult. Vägen är delvis ritad på samfällighetens mark.
Figur 2, nybyggda vägar i området enligt kommunens förslag markerat med gult. Vägen är delvis ritad på samfällighetens mark.
Figur 3, Enligt kommunens förslag blir det här en vägkorsning. Idag finns en sådan, men med ett helt annat syfte.
Figur 3, Enligt kommunens förslag blir det här en vägkorsning. Idag finns en sådan, men med ett helt annat syfte.
Figur 4, Dessa gång och cykelvägar finns inte med i kommunens översiktsplan.
Figur 4, Dessa gång och cykelvägar finns inte med i kommunens översiktsplan.
Figur 5, Gång- och cykelväg som inte finns med i översiktsplanen.
Figur 5, Gång- och cykelväg som inte finns med i översiktsplanen.
Figur 6, Trång infart till en av vägarna  som skal bli genomfartsväg
Figur 6, Trång infart till en av vägarna som skall bli genomfartsväg. Observera den smala bredden samt skylten om hastighetsbegränsning.

 

Figur 6, pilar med tillhörande siffra anger var föregående figur 3-6 är fotograferad.
Figur 7, pilar med tillhörande siffra anger var föregående figur 3-6 är fotograferad.

 1.2. Kartan i planen stämmer inte med verkligheten

Kartan i Figur 2 stämmer inte med verkligheten då det idag dels finns en gång och cykelväg från Sunnersta utmed östra sidan av IP som ansluter till parkeringen vid Vadavägen och dels en gång och cykelväg som ansluter stickvägen längst in i området med andra stickvägar, se. Detta bör påverka planen

Föreslår istället att planen görs om enligt Figur 10 nedan. Inga nya vägar ansluts till Sunnerstas stickvägar.

Figur 7, vägar som saknas i planen
Figur 8, vägar som saknas i planen

1.3. Förtätning av byggnation

Sunnersta är redan ett förtätat område, varför ska det förtätas ännu mer? Kan inte vi som bor i Sunnersta få behålla det lilla fria och gröna utrymme vi har runt omkring oss?

Att innesluta området med ytterligare bebyggelse i direkt anslutning till området ökar förtätningen markant och det kan inte vara rimligt sett till övrig bebyggelse i Brottby/Karby. Påpekandet gäller den tilltänkta byggnationen mellan Sunnersta och IP (idrottsplatsen) där det idag finns ett sluttande skogsparti och även den tilltänkta byggnationen i anslutning till Sunnerstavägen 10-20, se de gula cirklarna i Figur 9.

Dessutom är det område som planen utger ett av de få skogsområden som inbjuder till spontanlek för barn. Detta är särskilt påtagligt eftersom det finns två lekplatser i området som kommer att påverkas enligt den tilltänkta nya vägdragningen.

Figur 8, Inom de gula cirklarna föreslås ingen byggnation. Marken föreslås istället allokeras till grönområde.
Figur 9, Inom de gula cirklarna föreslås ingen byggnation. Marken föreslås istället allokeras till grönområde.

Föreslår istället att planen görs om. Bebyggelsen i anslutning till Sunnerstavägen 1-20 skall ha ett inte obetydligt grönt område mellan idag befintlig bebyggelse och den ny tilltänkta vägen fram till ny bebyggelse.

Ett förslag till annan inriktning gällande placering av nybebyggelse och tillhörande nytt vägnät finns nedan i Figur 10. Förslaget innebär även att elljusspåret blir kvar, vilket gynnar verksamheten vid idrottsplatsen.

Figur 9, Blått markerar områden som i planen föreslås förbli orörd mark. Observera även att elljusspåret kan samexistera med byggnationen enligt detta förslag.
Figur 10, Blått markerar områden som i planen föreslås förbli orörd mark. Observera även att elljusspåret kan samexistera med byggnationen enligt detta förslag

1.4. Nybyggnation utmed ”stora” Sunnerstavägen

Vart skall boende och besökare till området parkera sina bilar? Påpekandet gäller den tilltänkta nybyggnationen utmed ”stora” Sunnerstavägen. ”Stora” Sunnerstavägen används idag flitigt som parkering både för boende inom området och för besökande till området.

Figur 10. planerad nybyggnation utmed Sunnerstavägen
Figur 11. planerad nybyggnation utmed Sunnerstavägen
Figur 11, bild från "stora" Sunnersatvägen med parkerade bilar.
Figur 12, bild från ”stora” Sunnersatvägen med parkerade bilar.

Föreslår att planen görs om och att Sunnerstavägen förblir orörd. Många som bor i Sunnersta har fler än en bil. Områdets befintliga tomter tillåter inte alltid parkering av flera bilar vilket betyder att ett ansenligt antal boende i området använder ”stora” Sunnerstavägen för parkering idag. Detta gäller naturligtvis även besökande till området då det varken är möjligt eller tillåtet att parkera utmed områdets stickvägar (se Figur 1). Hur skall det då bli om nybyggnation tillåts utmed ”stora” Sunnerstavägen?

1.5. Ansluta ”stora” Sunnerstavägen till Målstavägen som en genomfartsväg

Att ansluta ”stora” Sunnerstavägen till Målstavägen innebär att ”stora” Sunnerstavägen kommer bli en genomfartsväg vilket kommer öka trafiken genom området eftersom det planeras ny bebyggelse nordväst om Sunnersta. Detta blir särskilt påtagligt eftersom trafiksituationen vid Karbyskolan är ansträngd redan idag vilket kommer innebära att folk kommer att åka via Sunnersta istället.

Idag har föreningen satt upp stora blomlådor på ”stora” Sunnerstavägen i syfte att hålla ned hastigheten då den inbjuder till högre hastigheter än vad som är lämpligt i ett område med barn.

Figur 12, nyplanerad väg för att ansluta Sunnersta till Målstavägen
Figur 13, nyplanerad väg för att ansluta Sunnersta till Målstavägen

Föreslår att planen görs om och att ”stora” Sunnerstavägen förblir orörd. För att avlasta infarten vid karbyskolan kan vägnätet istället knytas ihop med Lussinge med infart från Vadavägen?

Synpunkter lämnade av:

______________________

______________________

______________________

E-post: ______________________

Jag motser ett kvitto att ni har tagit emot denna handling samt även svar på mina påståenden.

Påverka Sunnerstas framtid nu!

Vallentuna kommun efterfrågar synpunkter på kommunens översiktsplan för Brottby/Karby, denna omfattar som bekant även Sunnersta. Ett samrådsmöte kommer att hållas i Karbyskolans matsal  den 26 mars 2013 kl. 18.30. Då får vi möjlighet att lyssna till kommunens planer för Brottby/Karby, ställa frågor om den fördjupade översiktsplanen samt lämna våra synpunkter på förslaget. I detta inlägg vill jag redovisa mina synpunkter i syfte att försöka få igång en diskussion då jag tycker debatten har lyst med sin frånvaro bland oss som bor här i Sunnersta.

Värt att notera är att denna fråga endast delvis berör samfällighetsföreningen då planen innebär att kommunen vill använda föreningens mark för vägbyggnation. Föreningen har  inget mandat att påverka det som sker utanför föreningens mark utan det faller på oss som boende i Brottby/Karby att påverka planen genom att lyfta frågor, framföra åsikter och försöka påverka kommunen när det gäller den framtida planeringen av Sunnersta.

Bakgrund

Figur 1, översiktsbild över Sunnersta hur det ser idag. Observera att kartan skiljer sig mot den som är redovisad i översiktsplanen. Bland saknas gång relevanta gång- och cykelvägar i underlaget
Figur 1, översiktsbild över Sunnersta hur det ser idag. Observera att kartan skiljer sig mot den som är redovisad i översiktsplanen. Bland annat saknas relevanta gång- och cykelvägar i underlaget!

Påpekanden

Den generella känslan man får när man läser underlaget är att det inte är tillräckligt genomarbetat då de som har tagit fram underlaget inte verkar ha besökt området i verkligheten. Detta är påtagligt då kartunderlaget i översiktsplanen saknar relevanta gång- och cykelvägar i området, se figur 1, vilket borde påverka planen.

Nybyggnation av vägar inom området

Synpunkt 1: Stickvägarna inom området är för smala för att kunna vara genomfartsvägar till den planerade nybyggnation som planen beskriver. Vidare är det idag inte tillåtet att parkera utmed stickvägarna just på grund av att de är för smala. Översiktsplanen säger att områdets längsta stickväg skall bli en genomfartsväg till ny bebyggelse. Utmed denna stickväg bor det flest människor vilket innebär att trafikbelastningen på stickvägen är högst i området. Det problemet lär öka ännu mer om kommunen gör om stickvägen till en genomfartsväg. Detta kommer naturligtvis också att påverka säkerheten för barnen som bor utmed denna stickväg.

Det finns dessutom en överenskommelse (undantag) med entreprenören som hämtar hushållsavfall då gatorna är formellt sett för smala för sophämtning och att det inte finns tillräckligt med plats på vändplanerna för sopbilen att vända. Hur skall det hanteras om det byggs fler hushåll längst in i området?

Figur 2, nybyggda vägar inom området enligt kommunens förslag.
Figur 2, nybyggda vägar i området enligt kommunens förslag markerat med gult. Vägen är delvis ritad på samfällighetens mark.

Synpunkt 2: Kartan i figur 2 stämmer inte med verkligheten då det idag dels finns en gång och cykelväg från Sunnersta utmed östra sidan av IP som ansluter till parkeringen vid Vadavägen och dels en gång och cykelväg som ansluter stickvägen längst in i området med andra stickvägar, se figur 1. Detta bör påverka planen.

Hänsyn måste också tas till fornlämningar i området, se figur 3 nedan då Sunnersta ingår i riksintresset för kulturmiljövården K 77 enligt Vallentuna kommun.

Föreslår istället att planen görs om enligt figur 3 nedan. Inga nya vägar ansluts till Sunnerstas stickvägar.

Figur 3, förslag till ändrad vägsträckning och nybyggnation (grått)
Figur 3, förslag till ändrad vägsträckning och nybyggnation

Förtätning av byggnation

Synpunkt 3: Sunnersta är redan ett förtätat område, varför ska det förtätas ännu mer? Kan inte vi som bor i Sunnersta få behålla det lilla fria och gröna utrymme vi har runtomkring oss? Att innesluta området med ytterligare bebyggelse i direkt anslutning till området ökar förtätningen markant och det kan inte vara rimligt sett till övrig bebyggelse i Brottby/Karby. Påpekandet gäller den tilltänkta byggnationen mellan Sunnersta och IP (idrottsplatsen) där det idag finns ett sluttande skogsparti och även den tilltänkta byggnationen i anslutning till Sunnerstavägen 10-20, se de gula cirklarna i Figur 4.

Figur 4, Inom de gula cirklarna föreslås ingen byggnation. Marken föreslås istället allokeras till grönområde.
Figur 4, Inom de gula cirklarna föreslås ingen byggnation. Marken föreslås istället allokeras till grönområde.

 

Föreslår istället att planen görs om genom att ta bort den planerade bebyggelsen mellan Sunnersta och IP enligt figur 4. Bebyggelsen i anslutning till Sunnerstavägen 1-20 skall ha ett inte obetydligt grönt område mellan idag befintlig bebyggelse och den ny tilltänkta vägen fram till ny bebyggelse. Ett förslag till annan inriktning gällande placering av nybebyggelse och tillhörande nytt vägnät finns i figur 3.

Nybyggnation utmed stora Sunnerstavägen

Synpunkt 4: Vart skall boende och besökare till området parkera sina bilar? Påpekandet gäller den tilltänkta nybyggnationen utmed ”stora” Sunnerstavägen . ”Stora” Sunnerstavägen används idag flitigt som parkering både för boende inom området och för besökande till området.

Figur 5. planerad nybyggnation utmed Sunnerstavägen visas med gul färg,
Figur 5. planerad nybyggnation utmed ”stora” Sunnerstavägen visas med gul färg.

Föreslår att planen görs om och att Sunnerstavägen förblir orörd. Många som bor i Sunnersta har fler än en bil. Områdets befintliga tomter tillåter inte alltid parkering av flera bilar vilket betyder att ett ansenligt antal boende i området använder ”stora” Sunnerstavägen för parkering idag. Detta gäller naturligtvis även besökande till området då det varken är möjligt eller tillåtet att parkera utmed områdets stickvägar (se figur 1). Hur skall det då bli om nybyggnation tillåts utmed ”stora” Sunnerstavägen?

Ansluta ”stora” Sunnerstavägen till Målstavägen som en genomfartsväg

Synpunkt 5: Att ansluta ”stora” Sunnerstavägen till Målstavägen innebär att ”stora” Sunnerstavägen kommer bli en genomfartsväg vilket kommer öka trafiken genom området.

Figur 6, nyplanerad väg för att ansluta Sunnersta till Målstavägen
Figur 6, nyplanerad väg för att ansluta Sunnersta till Målstavägen markerad med gul färg.

Föreslår att planen görs om och att ”stora” Sunnerstavägen förblir orörd. Om ”stora” Sunnerstavägen blir en genomfartsväg från Målstavägen till Angarnsvägen kommer trafiken att öka vilket också kommer innebära att ljudet kommer att öka, vilket främst drabbar dem som bor närmast ”stora” Sunnerstavägen.

Till sist

Detta var mina synpunkter så här långt. Skall man nå framgång måste det man framför vara konkret och underbyggt. Jag tror inte man kommer långt med bara tyckanden i dessa frågor, man bör ha förslag till lösning, inte minst för att visa att det finns alternativ till det som står i översiktsplanen.

Håller du med om det som står här? Eller är det helt uppåt väggarna? Har jag missat något? Kommentera gärna!

Nyttja även dina demokratiska rättigheter och påverka våra kommunpolitiker. Om du kan, besök samrådsmötet den 26:e mars kl. 18.30 i Karbyskolans matsal. Hoppas vi blir många från Sunnersta! Skriv ut detta underlag inför mötet.

Valberedningen letar efter kandidater

Snart är det dags för årsmöte i Sunnersta samfällighetsförening. Valberedningen söker därför efter nya personer som är engagerade och intresserade av att arbeta i föreningens olika organ.  Om du har tankar och idéer om hur vi kan utveckla Sunnersta och vill vara med och påverka föreningens arbete, hör av dig till oss!

Styrelsen

Enligt föreningens stadgar ska styrelsen:

  1. Förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar
  2. Föra redovisning av föreningens räkenskaper
  3. Föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare
  4. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi
  5. Om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar, föra särskild redovisning för varje sådan gren
  6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavanden av föreningens angelägenheter

Styrelsen består av fem ledamöter som på årsmötet väljs med en mandatperiod på två år samt två suppleanter som på årsmötet väljs med en mandatperiod på ett år. En av de fem ledamöterna väljs årligen till styrelsens ordförande. I övrigt konstituerar sig styrelsen sig själva, dvs man utser kassör, sekreterare etc internt.

Att sitta i styrelsen har tidigare inneburit ett arbete där man i stor utsträckning själv har utfört alla de uppgifter som krävs för att föreningen ska fungera till att idag ha blivit ett styrelsearbete av mer uppföljande karaktär. Föreningen har på senare år valt att upphandla en del av de uppgifter som tidigare ingått i styrelsearbetet, exempelvis ekonomi och redovisning som idag sköts av en utomstående part i samarbete med kassören.

Revisor

Enligt föreningens stadgar skall revisorerna granska styrelsens förvaltning. Detta omfattar traditionellt en granskning av föreningens räkenskaper samt styrelsens mötesprotokoll för att kontrollera att styrelsen följer föreningens stadgar. Granskningen kan ske när som helst över året med fokus på årsmötet då revisorerna skall lämna en revisionsrapport till styrelsen.

På årsmötet utser stämman två revisorer och en revisorssuppleant.

Förutom kandidater till styrelsen söker valberedningen också kandidater som ställer upp som revisorer.

Vad och vilka är valberedningen?

Valberedningen tillsätts av årsstämman. Dess uppdrag är att på årsmötena föreslå lämpliga kandidater till styrelsearbetet så att sammansättningen tillvaratar medlemmarnas intressen på bästa möjliga sätt samt att föreslå lämpliga revisorskandidater. Valberedningen är helt fristående från styrelsen och har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta.

Valberedningen består normalt av tre personer. Förra årsmötet valdes Benny Nygren (sammankallande. Har dock flyttat från området), Tuire Amundin på Sunnerstavägen 142 och Erik Franzén på Sunnerstavägen 44.

Besök oss på våra hemadresser eller skicka ett e-brev till valberedningen AT sunnerstavagen DOT se med en intresseanmälan.

Kommunens framtida planer för oss i Sunnersta

Plan för Sunnersta
Plan för Sunnersta
Förslag på nya vägar i området
Förslag på nya vägar i området. Klicka för större version.

Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott beslutade den 17 januari 2013 att sända ut ett förslag till medborgarna avseende fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby 2010 till 2030 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Den finns i helhet att läsa på Vallentuna kommuns hemsida.

Sunnersta finns nämnt på ett antal ställen. Bland annat på sidan 40 i översiktsplanen enligt bilden ovan. Där tänker man man sig komplettering av bebyggelsen utmed den långa Sunnerstavägen. Förslaget beskriver också att vägen skall anslutas till Målstavägen.

På sidan 42 i samma dokument finns ett (översiktligt) förslag gällande byggnation av nya vägar som berör oss, se bilden till höger.

Bra eller dåligt? Ta tillfället i akt och läs om hur vi påverkas i Sunnersta. Vi har möjlighet att skicka in skriftliga synpunkter till kommunen senast den 22 april 2013.

Observera att det kommer ske ett samrådsmöte den 26 mars kl. 18:30 i Karbyskolans matsal.

Kommentera/diskutera nedan!


Bilagor

Fördjupad översiktsplan Karby/Brottby (PDF 20,6 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning (PDF 4,55 MB)
Plankarta Karby/Brottby (PDF 176 KB)

Bilder från höststädningen 2012

Lördagen den 13 oktober genomförde föreningen höstens städning. Det var frost under natten, tidigt på morgonen var det ca -1,5 grader ute. Himmelen var molnfri och solen lyste med sin närvaro och vi fick en strålande höstdag att städa på.

[nggallery id=2]
Klicka på enskild bild för att se den i större format, eller så väljer du bildspel vilket rekommenderas för bästa bildkvalité. För att se bildspelet i helskärm hovra med musen över bilden och klicka på ikonen längst till höger i det svarta fältet i nederkanten av bilden. Avbryt med att trycka på [ESC].

Planera ditt trådlösa nätverk

Mängden trådlösa nätverk kan störa varandra om de överlappar varandra frekvensmässigt

I Sunnersta finns det 78 parhus på ett rätt koncentrerat område. Mängden trådlösa nätverk är rätt många och risken för att de skall störa varandra är uppenbar. I bilden ovan visas resultatet från en enkel mätning där nio trådlösa nätverk syns samtidigt. Än värre är att fyra stycken delar samma kanal – kanal nr 11. Dessa fyra nätverk stör varandra.
Konsekvensen blir att överföringshastigheten går ned om ett annat trådlöst nätverk stör, särskilt om man är långt ifrån sin trådlösa router. En annan konsekvens kan vara att man tappar kontakt med sitt trådlösa nätverk då och då, vilket är irriterande.

Med hjälp av appen Wifi Analyzer till Android kan man skanna efter  trådlösa nätverk i sin omgivning och därmed får man ett underlag för vilka kanaler som är mest använda. För bäst prestanda skall man välja en kanal som ligger minst 5 kanaler bortom sina grannar. Med grannar menas de kanaler som stör mest, dvs de med högst toppar enligt bilden ovan.

Många trådlösa routrar (eller accesspunkter) har en funktion för att automatiskt välja minst störd frekvens. Tänk bara på att routerns placering skiljer sig jämfört med den plats där inkopplad utrustning är placerad – sitter man på övervåningen och surfar är störningarna garanterat annorlunda jämfört med vilka störningar som routern kan uppfatta om routern står på nedervåningen. Ibland är det därför bättre att själv välja frekvens än att låta routern göra det.

Är man i tagen och skall skaffa en ny router med trådlöst nätverk rekommenderas att man skaffar en med stöd för Dual Band. Detta eftersom det idag finns två frekvensband för trådlösa nätverk – 2,4 GHz och 5 GHz. Bilden ovan är från 2,4 GHz-bandet och där är det trångt. 5 GHz är i princip ledigt eftersom det är ett nytt frekvensband. Köper man en router med trådlöst nätverk som har stöd för Dual Band är man garderad. Har man en dator som klarar av 5 GHz-bandet slipper man bråka med alla andra på 2,4 GHz och kan nyttja full bandbredd utan störningar från sina grannar.