Kategoriarkiv: Området

Nyheter relaterade till området

Protokoll extra föreningsstämma

Styrelsen publicerar nu protokollet från den extra föreningsstämman 2011-10-08 angående fiberinstallation.

Protokollet finner du att läsa på sidan om stämmoprotokoll under datum 2011-10-08.

Efter detta möte har styrelsen tillsammans Erik Franzén haft ett nytt möte med Teknikbyrån där kontrakt och villkor diskuterats en gång till.
Styrelsen har beslutat att genomföra en testdragning på utvalda ställen i området för att riskreducera projektet och i slutänden minska risken för tillkommande kostnader.

Styrelsen arbetar nu med finansieringsfrågan där bankkontakter har tagits med flertalet banker för att kunna konkurrensutsätta bankerna mot varandra.

Styrelsen återkommer fortlöpande i frågan.

Vattenläcka i Vallentuna

Som några kanske har uppmärksammat så har det varit en vattenläcka i Vallentuna på en av huvudledningarna.
Du kan läsa mer om utvecklingen på Roslagsvattens hemsida.
Rekommendationen har varit att man ska koka vattnet innan användning pga att vattenledningarna har varit tomma på vatten. Mer info här

Denna rekomendation gäller inte Karby/Brottby. Vi kan använda vattnet utan att koka det.

Styrelsen har fått detta bekräftat av Roslagsvatten nu på morgonen.

Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 10:00

Datum: 8 oktober 2011

Plats: KARBYSKOLANS MATSAL

§1 Stämmans öppnande

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Val av ordförande för stämman

§4 Val av sekreterare för stämman

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

§6 Val om införande av fiber i Sunnersta samfällighet

§7 Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§7 Mötet avslutas

Alla handlingar och dokument till stämman hålls tillgängliga från 2011-09-14 hos Fredrik Sundblad för medlemmarna. Dokumenten har även delats ut i alla brevlådor samt att det finns tillgängligt på www.sunnerstavagen.se

Alla handlingar kommer även att finnas tillgängliga under stämman.


Framställan från Styrelsen

Föreningens TV-hus och styrelsens uppdrag att förvalta Samfällighetens centralantenn

Under de senaste åren har det livligt diskuterats den allt sämre bildkvalitén i de centrala TV uttagen som Samfälligheten förvaltar. På årsmötet inkom det en motion samt en framställan från styrelsen i denna fråga, beslutet var att på en extra föreningsstämma avgöra denna fråga.

Styrelsen ser att stora belopp har investerats genom åren i TV huset för att kunna erbjuda alla medlemmar TV och att det i framtiden kommer det krävas stora investeringar för att följa med i teknikens utveckling.  Stora summor kommer även att behöva investeras vid utbyte av de kopparkablar som TV signalerna fördelas via ut till varje hus.

Styrelsen har tagit fram två olika alternativ som stämman skall besluta om. Dels finns alternativet om att installera fiber och dels finns alternativet att konvertera TV-husets utrustning till HD kvalitet.

På denna extrastämma skall förslagen om att införa ett fibernät eller konvertera Tv huset till HD kvalitet diskuteras och beslut skall fattas om med vilken teknik samfälligheten skall distribuera TV signalen till medlemmarnas hus. Fiber eller via befintlig centralantenn. Ett eventuellt innehållspaket med TV kanaler etc. är ett senare beslut.

Lånekalkyl för fiberinstallation

Om föreningen fattar beslut om att byta ut kabel-TVanläggningen mot fiber kommer det finnas ett finansieringsbehov omfattande cirka a 1,1Mkr. Tanken är att finansiera detta med ett lån.

Nedan finner du några exempel på olika lånekostnader med olika räntesats. Längst ned finns ett Excel-ark bifogat för att i detalj beräkna föreningens månadskostnad.

5 procents ränta, klicka på bilden för fullstor bild
9 procents ränta, klicka på bilden för fullstor bild

Bilagor

investeringskalkyl.xlsx (13,4kB)

Fiber till Sunnersta?

TV, internet och telefoni är de tjänster som är aktuella idag

 

Styrelsen presenterade på senaste årsmötet ett förslag om att uppgradera central-TV-anläggningen. Den låga kvalitén på TV-signalerna har under många år varit ett ständigt återkommande diskussionsämne, vilket inte har minskat i och med att skärmstorleken på nya TV-apparater har ökat vilket ställer större krav på bra signalkvalité för att kunna leverera en bra bild.

Förslaget innebär ett teknikbyte, från dagens kabel-TV via koaxialkabel till IP-TV överförd via fiber. Detta innebär även att vi får tillgång till andra tjänster såsom Internet och IP-telefoni.

Allt bygger på en offert från Teknikbyrån som vill sälja en installation av en fiberinfrastruktur i Sunnersta i form av ett områdesnät med tillhörande IP-anslutning till Vallentuna stadsnät, Vallnet, samt ett tillhörande serviceavtal för att hjälpa oss med driften av områdesnätet (som vi äger själva).

Att byta från kabel-TV till en IP-infrastruktur via fiber innebär att i varje hushåll installeras en fibernod med följande funktioner:

 • En TV-lösning från ATM där TV-signaler kan distribueras både digitalt och analogt i huset via den befintliga TV-antennkabeln som finns idag. På så sätt behövs ingen kabeldragning i huset då befintlig TV-antennkabel används. Ingen box behövs , TV:n måste ha stöd för DVB-C (digitalTV via kabel) för att se det digitala utbudet.
 • IP över ethernet via vanlig nätverkskabel – används för IP-TV (via Serverado), Internet och IP-telefoni.
  För att titta på IP-TV från Serverado behövs en box per TV-apparat. TV-apparaten ansluts antingen via SCART eller via HDMI beroende på box.

Teknikbyrån säljer endast installationen av infrastrukturen i området och IP-anslutning mot Vallnet. De tjänster (TV, Internet och IP-telefoni) som stadsnätet erbjuder tecknas separat och ingår inte i Teknikbyråns offert.

Ekonomiskt kostar installationen av områdesnätet och anslutning till stadsnätet ca 1,1 Mkr vilket betyder en ökad månadskostnad till samfälligheten på ca 160 kr/månad i 15 år för varje medlem (föreningen tar ett lån med fast ränta i 15 år). För respektive hushåll tillkommer kostnader för Internet och IP-telefoni. TV-tjänsten upphandlas av föreningen och kommer därmed ingå i avgiften till samfälligheten.

Observera att ingen är tvingad att beställa Internet eller IP-telefoni, dessa kan valfritt tecknas i efterhand, vilket är bra om man är upplåst i andra avtal med andra leverantörer som har lång uppsägningstid.

Områdesnätet och anslutning till Vallentunas stadsnät

Pincipskiss för områdesnätet. Klicka på bilden för större bild.

Teknikbyråns offert omfattar byggnation av ett områdesnät i Sunnersta. Fibern förläggs i befintliga kabeltv-rör vilket innebär att behovet av grävning minimeras.

Bredvid TV-boden placeras ett teknikskåp med nätutrustning (switchar) och avbrottsfri kraft (UPS). Anslutningen mot stadsnätet sker genom att Teknikbyrån gräver ned en fiberkabel till Karbyskolan där anslutningen till stadsnätet finns idag.

Värt att notera är att om grävning krävs (exempelvis om KabelTV-röret är ihoppressat) så blir det med stor sannolikhet en merkostnad för oss.

Installation i våra hushåll

Varje hushåll får ett eget fiberpar som Teknikbyrån ansluter till fibernoden. Fibernoden placeras normalt vid första antennuttaget vilket är lokaliserat i vardagsrummet i tvåvåningshusen och på nedre botten i suterränghusen.

Teknikbyrån ansvarar för att montera fibernoden, ansluta noden till fibernätet och ansluta TV-antenn från noden till första TV-uttaget i huset. Övrig utrustning så som routrar, nätverksdragning, i huset etc omfattas inte av offerten.

Fibernoden är den ”burk” som omvandlar ljuset i fibern till det ändåmål som avses. Fibernoden har alla nödvändiga kontakter:

 • Antenn-utgång som ansluts till husets första TV-uttag. (Därmed kopplas även centralantennen ur)
 • Internet-utgång (RJ45, vanlig nätverkskabel) där datorutrustning och IP-telefoni ansluts
 • IP-TV-utgång (RJ45, vanlig nätverkskabel) där IP-TVboxar ansluts

Att tänka på en extra gång är placeringen av fibernoden då det kan bli rätt mycket utrustning som tar plats (Fibernod, router, switch, kablar etc) vilket kanske inte alltid är lämpat att ha i vardagsrummet? Om fastighetsägaren vill placera den på annat ställe måste fastighetsägaren själv borra ett hål till krypgrunden för fibern samt själv dra antennkabel från fibernoden till första antennuttaget.

Det är svårt att använda befintlig kanalisation (rör för tv-antenn och telefoni) för att dra nätverkskablage i huset för Internet eller IP-TV via Serverado då det måste vara ett stjärnnät, dvs varje nätverksuttag måste ha en egen nätverkskabel till den plats där switchen/routern står. Detta beror på att uttagen är seriekopplade och därmed är det inte ett stjärnnät.

Trådlöst nätverk går givetvis att använda för att slippa kabeldragning. Nätverk till TV-boxar bör dock vara nätverkskabel (ej trådlöst) för att minimera eventuellt strul.

Om man beställer IP-telefoni får man ytterligare en box, en IP-telefonigateway, som dels ansluts till Internet och dels till första telejacket i huset. Därmed kan man använda befintliga telefoner för att ringa via IP-telefoni.

Först när hela områdesnätet är klart och testat kommer tjänsterna att släppas på. Tester kommer att göras i varje hushåll i syfte att kontrollera att kvalitén på förbindelsen till det centrala teknikskåpet är godkända.

Tjänster (TV, Internet och IP-telefoni)

Anbudet från teknikbyrån omfattar inga tjänster. Det är upp till oss att välja leverantör av tillgängliga tjänster:

 • Internet
 • Telefoni (IP-telefoni)
 • TV (Upphandlas av styrelsen)

Idag finns det fyra leverantören av Internet, en mängd olika alternativ för IP-telefoni samt två leverantörer av TV i stadsnätet. Att välja Internet och telefoni-leverantör är upp till var och en. För TV-tjänsten förordar styrelsen att vi väljer en TV-leverantör som bäst passar oss i området, mer om det nedan.

Alternativet att inte välja leverantör finns också, vilket är positivt då man kanske har kvar bindningstid i befintliga avtal.

Gruppavtal för Internet finns, bland annat erbjuder Teknikbyrån (inte via denna offert) ett gruppavtal för Internet 100/100 Mbit per sekund (100 Mbit per sekund download och 100Mbit per sekund upload) för 159 kr/månaden. Styrelsen bedömer att detta är intressant först då samtliga bindningstider på gamla abonnemang har gått ut eftersom det förutsätter att samtliga har tjänsten.

TV

ATM och Serverado är det två tjänsteleverantörer som erbjuder TV via stadsnätet.

TV-lösningen från ATM innebär att TV-signalerna distribueras i huset via den befintliga TV-antennkabeln som ansluts till fibernoden. Detta innebär således att det inte behövs någon kabeldragning i huset för att titta på TV via ATM.

ATM erbjuder två basutbud som är både analoga och digitala. Detta innebär att man själv väljer hur man vill se på TV – analogt om man önskar maximal boxfri enkelhet, eller digitalt för att få bättre ljud- och bildkvalitet och verkligen utnyttja kapaciteten i  TV:n.

DigitalTV via ATM omfattar både fria och kodade kanaler. För att se på digitalTV utan digitalbox krävs att TV:n har stöd för DVB-C  (vilket de flesta moderna TV-apparater gör idag). För att se på kodade digitala kanaler krävs även en CA-modul i TV:n där man placerar ATM programkort (ett kort för varje TV). Har inte TV:n stöd för  DVB-C går det att införskaffa digitalbox (en för varje TV).

Basutbuden heter MINI (klicka här för information om MINI för 109kr/mån) eller STOR (Klicka här för information om STOR för 149kr/mån)

MINI STOR
Analogt basutbud
 • Informationskanal
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV3
 • TV4
 • TV4+
 • TV4 Sport
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV7
 • TV8
 • Kanal 9
 • TV10
 • FTV
 • Informationskanal
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV3
 • TV4
 • TV4+
 • TV4 Sport
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV7
 • TV8
 • Kanal 9
 • FTV
 • Animal planet
 • Eurosport
 • Cartoon/TCM
 • CNN
 • Discovery Channel
 • MTV
 • BBC World
 Fritt digitalt basutbud (kräver ej programkort)
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV4
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV8
 • Kanal 9
 • SVT1 HD
 • SVT HD
 • FTV
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV4
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV8
 • Kanal 9
 • SVT1 HD
 • SVT HD
 • FTV
 • MTV
 Kodat digitalt utbud (programkort krävs)
 • TV3
 • TV10
 • TV4 Sport
 • TV4+
 • TV3
 • TV4 Sport
 • TV4+

Utöver basutbudet finns det en extrajänst, paxTV, där man kan beställa extra kanaler som man vill. (Klicka här för mer information om vad paxTV är för något samt kanalutbud)

Den andra TV-leverantören heter Serverado. Deras TV-tjänst kräver en IP-ansluten digitalbox, en  box för varje TV vilket innebär att man måste bygga ett nätverk (stjärnnät) i huset och dessutom köpa digitalboxar.

Serverados grundabonnemang innehåller SVT1, SVT2, SVT24/Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 samt hyrfilm från SF Anytime och Playalong. Grundabonnemanget kostar 30 kr/hushåll och månad. Ovanpå detta kan man beställa olika tilläggspaket, se deras hemsida för mer information.

Styrelsen förordar att föreningen upphandlar ett gruppavtal med ATM med basutbudet MINI eftersom det går att utöka antal kanaler mha extratjänsten paxTV för den som vill. MINI kostar dessutom minst i förhållande till antalet kanaler och paxTV ger stor flexibilitet för dem som önskar att öka sitt kanalutbud.

Serviceavtal

Anbudet innehåller ett serviceavtal för att underhålla områdesnätet. Teknikbyrån ansvarar kostnadsfritt för att nätverksutrustningen i teknikskåpet fungerar. Om det blir problem med våra fibernoder som inte faller inom garantin utgår en avgift som belastar fastighetsägaren. Servicearbeten hemma hos fastighetsägaren utförs normalt på vardagar, undantaget är nätverksutrustningen i teknikskåpet där arbete påbörjas dygnet runt om problem uppstår.

Prisjämförelser

ATM TV-utbud MINI kostar 109 kr per  månad.

Internet beställs av respektive hushåll och kostar enligt följande:

 • Teknikbyrån 100/10Mbit per sekund, 199 kr per månad
 • Teknikbyrån 100/100Mbit per sekund, 269 kr per månad
 • AllTele 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • AllTele 100/10 Mbit per sekund, 199 kr per månad
 • AllTele 100/100 Mbit per sekund, 259 kr per månad
 • Bredband2 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • Bredband2 100/10 Mbit per sekund, 189 kr per månad
 • Bredband2 100/100 Mbit per sekund, 259 kr per månad

IP-telefoni beställs av respektive hushåll och kostar enligt följande:

 • AllTele, 35 kr fast månadsavgift. För trafikavgifter se deras hemsida
 • Bredband2 0 kr fast månadsavgift. Minsta faktureringsavgift är 69kr för vilket man får ringa för.  För trafikavgifter se deras hemsida, klicka på rubriken ”Bredbandstelefoni bas”

Prisjämförelser går att göra på många olika sätt. Här redovisas ett sätt.

Utgångsläge, innan installation av fiber

 • Telia ADSL 24 Mbit per sekund, 349 kr per månad (ger praktiskt ca 10 Mbit per sekund på grund av avståndet till telestationen)
 • Telia telefoni, fast avgift 124 kr per månad
 • Befintlig TV-lösning, 83 kr per månad som betalas via samfällighetsavgiften fram tills nuvarande avtal upphör (2013)

I utgångsläget (utan fiberanslutning) betalar hushållet 349 + 124 + 83 = 556 kr per månad i fast avgift med tillkommande trafikavgift för telefoni.

Efter installation av fiber

 • Nätavgift 160 kronor per månad som läggs på samfällighetsavgiften i 15 år
 • Internet Bredband2 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • IP-telefoni Bredband2 69 kr fast månadsavgift (som man får ringa för)
 • Befintlig TV-lösning, 83 kr per månad som betalas via samfällighetsavgiften fram tills avtalet upphör. Avtalet går inte att bryta, vi måste fullfölja nuvarande avtal som går ut 2013
 • Ny TV-lösning ATM Basutbud 109 kronor per månad

Efter installation av fiber kostar detta 160 + 149 + 69 + 83 + 109 = 570 kr per månad i fast avgift där man kan ringa för 69kr innan det uppstår någon trafikkostnad. 2013 minskar kostnaden med 83 kronor.