Nytt datum för att lämna kommentarer till kommunens översiktsplan samt ett nytt samrådsmöte

På kommunens hemsida www.vallentuna.se går följande att läsa idag,

Fortsatt dialog om fördjupad översiktsplan för Karby och Brottby

Vi förlänger samrådstiden till den 31 maj då intresset är mycket stort!

På samrådsmötet i mars deltog ca 150 personer och möjligheten till dialog med politiker och tjänstemän var därför begränsad. För dig som inte fick möjlighet att diskutera utvecklingen av Karby och Brottby ges nu ytterligare en chans. Ingen presentation kommer att hållas denna gång.

Vi finns på plats i Karbyskolans matsal.

Datum: måndagen den 13 maj 2013 Tid: drop-in mellan kl. 18-20

Kommunen bjuder på fika.

Referensgrupper

På samrådsmötet i mars framfördes önskemål om att bilda referensgrupper. Att organisera referensgrupper som representerar alla boende är svårt. Det finns många olika intressen och viljor att ta hänsyn till som kan behöva vägas mot varandra. Den lagstyrda planprocessen gör det möjligt att påverka genom att lämna synpunkter och på så sätt uppnås den demokratiska förankringen.

Just nu, under samrådstiden fram till den 31 maj, finns stor möjlighet att påverka planens utformning. Synpunkter kan lämnas såväl enskilt som tillsammans med till exempel grannarna, föreningen eller intresseorganisationen. Alla synpunkter är värdefulla i arbetet med att skapa en så bra plan som möjligt.

Synpunkter

Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 31 maj 2013 till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Planeringsavdelningen 186 86 Vallentuna e-post: karby-brottby AT vallentuna DOT se

Måndag 22 april sista dagen för synpunkter

Sista dagen för att ha synpunkter på kommunens översiktsplanen är måndagen den 22:a april.  Jag har precis skickat mina synpunkter till e-postadressen som är angiven på kommunens webbplats.

Nedan återger jag mina synpunkter i tron av att fler skickar in synpunkter. Använd klipp och klistra för att skapa dina synpunkter.

Skickas till:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planeringsavdelningen
186 86 Vallentuna
karby-brottby AT vallentuna DOT se

Synpunkter ny översiktsplan

Detta dokument syftar till att sammanställa och redogöra för synpunkter på Vallentuna Kommuns översiktsplan för Brottby/Karby med fokus på Sunnersta.

Figur 1, översiktsbild över Sunnersta hur det ser idag. Observera att kartan skiljer sig mot den som är redovisad i översiktsplanen. Bland annat saknas relevanta gång- och cykelvägar i underlaget.
Figur 1, översiktsbild över Sunnersta hur det ser idag. Observera att kartan skiljer sig mot den som är redovisad i översiktsplanen. Bland annat saknas relevanta gång- och cykelvägar i underlaget.

1. PÅPEKANDEN PÅ FÖRSLAGET

Den generella känslan man får när man läser underlaget är att det:

 •  Innehåller detaljer som inte stämmer med verkligheten
 • Planen rimmar inte med den verklighet som vi bor i

Förslår att kommunens projektgrupp besöker området för att kunna syna dessa synpunkter. Kontakta gärna Sunnersta samfällighetsförningen på styrelsen AT sunnerstavagen DOT se och fråga dem om de kan närvara.

Nedan visas påpekanden på sakfrågor.

1.1. Nybyggnation av vägar inom området

Stickvägarna inom området är för smala för att kunna vara genomfartsvägar till den planerade nybyggnation som planen beskriver.

Vidare är det idag inte tillåtet att parkera utmed stickvägarna just på grund av att de är för smala.

Översiktsplanen anger att områdets längsta stickväg skall bli en genomfartsväg till ny bebyggelse. Utmed denna stickväg bor det idag flest människor i området vilket innebär att trafikbelastningen på stickvägen även är högst i området. Det problemet lär öka ännu mer om kommunen gör om stickvägen till en genomfartsväg. Detta kommer naturligtvis också att påverka säkerheten negativt för barnen som bor utmed dessa stickvägar.

Det finns dessutom en överenskommelse (undantag) med entreprenören som hämtar hushållsavfall då gatorna är formellt sett för smala för sophämtning och att det inte finns tillräckligt med plats på vändplanerna för sopbilen att vända. Hur skall det hanteras om det byggs fler hushåll längst in i området?

Kommunens förslag om vägens dragning enligt Figur 2 nedan verkar heller inte vara anpassat till de gång- och cykelvägar som finns i området, se kapitel 1.2.

Slutligen är vägen delvis inritad på samfällighetens mark, vilket kräver samfällighetens godkännande.

Figur 2, nybyggda vägar i området enligt kommunens förslag markerat med gult. Vägen är delvis ritad på samfällighetens mark.
Figur 2, nybyggda vägar i området enligt kommunens förslag markerat med gult. Vägen är delvis ritad på samfällighetens mark.
Figur 3, Enligt kommunens förslag blir det här en vägkorsning. Idag finns en sådan, men med ett helt annat syfte.
Figur 3, Enligt kommunens förslag blir det här en vägkorsning. Idag finns en sådan, men med ett helt annat syfte.
Figur 4, Dessa gång och cykelvägar finns inte med i kommunens översiktsplan.
Figur 4, Dessa gång och cykelvägar finns inte med i kommunens översiktsplan.
Figur 5, Gång- och cykelväg som inte finns med i översiktsplanen.
Figur 5, Gång- och cykelväg som inte finns med i översiktsplanen.
Figur 6, Trång infart till en av vägarna som skal bli genomfartsväg
Figur 6, Trång infart till en av vägarna som skall bli genomfartsväg. Observera den smala bredden samt skylten om hastighetsbegränsning.

 

Figur 6, pilar med tillhörande siffra anger var föregående figur 3-6 är fotograferad.
Figur 7, pilar med tillhörande siffra anger var föregående figur 3-6 är fotograferad.

 1.2. Kartan i planen stämmer inte med verkligheten

Kartan i Figur 2 stämmer inte med verkligheten då det idag dels finns en gång och cykelväg från Sunnersta utmed östra sidan av IP som ansluter till parkeringen vid Vadavägen och dels en gång och cykelväg som ansluter stickvägen längst in i området med andra stickvägar, se. Detta bör påverka planen

Föreslår istället att planen görs om enligt Figur 10 nedan. Inga nya vägar ansluts till Sunnerstas stickvägar.

Figur 7, vägar som saknas i planen
Figur 8, vägar som saknas i planen

1.3. Förtätning av byggnation

Sunnersta är redan ett förtätat område, varför ska det förtätas ännu mer? Kan inte vi som bor i Sunnersta få behålla det lilla fria och gröna utrymme vi har runt omkring oss?

Att innesluta området med ytterligare bebyggelse i direkt anslutning till området ökar förtätningen markant och det kan inte vara rimligt sett till övrig bebyggelse i Brottby/Karby. Påpekandet gäller den tilltänkta byggnationen mellan Sunnersta och IP (idrottsplatsen) där det idag finns ett sluttande skogsparti och även den tilltänkta byggnationen i anslutning till Sunnerstavägen 10-20, se de gula cirklarna i Figur 9.

Dessutom är det område som planen utger ett av de få skogsområden som inbjuder till spontanlek för barn. Detta är särskilt påtagligt eftersom det finns två lekplatser i området som kommer att påverkas enligt den tilltänkta nya vägdragningen.

Figur 8, Inom de gula cirklarna föreslås ingen byggnation. Marken föreslås istället allokeras till grönområde.
Figur 9, Inom de gula cirklarna föreslås ingen byggnation. Marken föreslås istället allokeras till grönområde.

Föreslår istället att planen görs om. Bebyggelsen i anslutning till Sunnerstavägen 1-20 skall ha ett inte obetydligt grönt område mellan idag befintlig bebyggelse och den ny tilltänkta vägen fram till ny bebyggelse.

Ett förslag till annan inriktning gällande placering av nybebyggelse och tillhörande nytt vägnät finns nedan i Figur 10. Förslaget innebär även att elljusspåret blir kvar, vilket gynnar verksamheten vid idrottsplatsen.

Figur 9, Blått markerar områden som i planen föreslås förbli orörd mark. Observera även att elljusspåret kan samexistera med byggnationen enligt detta förslag.
Figur 10, Blått markerar områden som i planen föreslås förbli orörd mark. Observera även att elljusspåret kan samexistera med byggnationen enligt detta förslag

1.4. Nybyggnation utmed ”stora” Sunnerstavägen

Vart skall boende och besökare till området parkera sina bilar? Påpekandet gäller den tilltänkta nybyggnationen utmed ”stora” Sunnerstavägen. ”Stora” Sunnerstavägen används idag flitigt som parkering både för boende inom området och för besökande till området.

Figur 10. planerad nybyggnation utmed Sunnerstavägen
Figur 11. planerad nybyggnation utmed Sunnerstavägen
Figur 11, bild från "stora" Sunnersatvägen med parkerade bilar.
Figur 12, bild från ”stora” Sunnersatvägen med parkerade bilar.

Föreslår att planen görs om och att Sunnerstavägen förblir orörd. Många som bor i Sunnersta har fler än en bil. Områdets befintliga tomter tillåter inte alltid parkering av flera bilar vilket betyder att ett ansenligt antal boende i området använder ”stora” Sunnerstavägen för parkering idag. Detta gäller naturligtvis även besökande till området då det varken är möjligt eller tillåtet att parkera utmed områdets stickvägar (se Figur 1). Hur skall det då bli om nybyggnation tillåts utmed ”stora” Sunnerstavägen?

1.5. Ansluta ”stora” Sunnerstavägen till Målstavägen som en genomfartsväg

Att ansluta ”stora” Sunnerstavägen till Målstavägen innebär att ”stora” Sunnerstavägen kommer bli en genomfartsväg vilket kommer öka trafiken genom området eftersom det planeras ny bebyggelse nordväst om Sunnersta. Detta blir särskilt påtagligt eftersom trafiksituationen vid Karbyskolan är ansträngd redan idag vilket kommer innebära att folk kommer att åka via Sunnersta istället.

Idag har föreningen satt upp stora blomlådor på ”stora” Sunnerstavägen i syfte att hålla ned hastigheten då den inbjuder till högre hastigheter än vad som är lämpligt i ett område med barn.

Figur 12, nyplanerad väg för att ansluta Sunnersta till Målstavägen
Figur 13, nyplanerad väg för att ansluta Sunnersta till Målstavägen

Föreslår att planen görs om och att ”stora” Sunnerstavägen förblir orörd. För att avlasta infarten vid karbyskolan kan vägnätet istället knytas ihop med Lussinge med infart från Vadavägen?

Synpunkter lämnade av:

______________________

______________________

______________________

E-post: ______________________

Jag motser ett kvitto att ni har tagit emot denna handling samt även svar på mina påståenden.


Föreningsstämma 2013-04-11 kl 19.00

Kallelse till föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 19:00
Datum: 11 april 2013
Plats: KARBYSKOLANS MATSAL

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Val av sekreterare för stämman
 5. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Föredragande av årsberättelsen och godkännande av densamma.
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 10. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
 11. Val av Styrelse och Ordförande
  • Val av ordförande för en tid av 1 år
  • Val av 2 st ordinarie ledamot för en tid av två år
  • Val av 2 st suppleant för en tid av 1 år
 12. Val av revisorer
  • Val av 2 st revisorer för en tid av 1 år
  • Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år
 13. Val av valberedning
 14. Behandling av inkomna motioner
 15. Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt
 16. Mötet avslutas
 17. Övriga frågor

Alla handlingar och dokument till årsmötet hålls tillgängliga från 4/4 hos Fredrik Sundblad, Sunnerstavägen 74, för medlemmarna.
Alla handlingar kommer även att finnas tillgängliga på hemsidan, (www.sunnerstavagen.se) samt under årsmötet.

Bilagor

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2013.pdf (Kallelse till föreningsstämma har lämnats ut i alla brevlådor)
Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2013.pdf
Inkomst-utgiftsstat 2013
Förslag om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening 2012.pdf
Kommunens översiktsplan.pdf
Revisionsberättelse 2012.pdf
Balansräkning 2012.pdf
Resultaträkning 2012.pdf