Kanalisationstest utfört!

Planering pågår, hur går TV-kablarna? Måste tillägga att vädret inte var på vår sida, därav den "anonyma" mannen till vänster

Styrelsen har beställt ett kanalisationstest av Teknikbyrån som har genomförts i området idag. Syftet är att få en uppfattning om hur enkelt eller svårt det är att dra den kommande fiberkabeln i samma slangar som kablarna för KabelTv:n är dragna i. Resultatet av provet utgör ett beslutsunderlag inför beslutet att skriva under fiberavtalet med Teknikbyrån.

Så här ser det ut i ett av fördelningsskåpen för kabelTv ut. Områdes-TV-kablarna är gröna, en gul slang syns. I övrigt sitter det förstärkare för Tv-signalen. Uttag för 230V sitter även i varje skåp.

Förutsättningar var i teorin bra, tom mycket bra, då slangarna som fibern skall dras i är 50 mm i diameter. Utfallet av provet visade sig att mellan fördelningsskåpen för KabelTv i området finns det två stopp som innebär att Teknikbyrån förmodligen måste gräva. Om grävning sker kommer det bara ske där själva stoppet är och det blir ett litet ingrepp eftersom Teknikbyrån kan mäta sig fram till den exakta platsen för stoppet.

Ett stopp blev lokaliserat utanför gaveln till Sunnerstavägen 74, förmodligen alldeles bredvid gångvägen som leder upp till TV-boden (marken är där nedtryckt av plogbilen). Det andra stoppet är placerat vid den mittersta lekparken inne i området, vid gungorna.

Teknikbyrån provade även förbindelsen från två olika fördelningsskåp till två skilda huskroppar vilket inte var något problem, man kom igenom på båda platserna.

På alla platser där man kom igenom finns det nu en dragtråd parallellt med koaxkabeln för kabelTV, vilket underlättar när man skall dra fibern som kommer att förläggas parallellt med nuvarande koaxkabel.

Man noterade dessutom att slangarna är vattenfyllda vilket innebär att det måste vara fritt från tjäle om/när det blir dags för installation.

Det som inte är undersökt är förbindelserna mellan själva huskropparna, dvs de slangar som leder vidare från en huskropp till nästa huskropp. När jag påtalade detta för Teknikbyrån var de inte alltför bekymrade eftersom det finns en hel del trick för att få igenom en kabel, bara avståndet är kort, vilket det är mellan huskropparna.

Jag kunde tillsammans med Teknikbyrån konstatera att förutsättningarna för att installera fiber i området är goda. Två smärre ingrepp i form av grävning behöver kanske göras. Om det blir fler återstår att se, men det handlar i så fall inte om någon omfattande grävningar. I värsta fall är det stopp mellan två huskroppar som innebär grävning på enskild tomtmark. Då blir det med all sannolikhet handgrävning som antingen löser själva stoppet eller så lägger man helt enkelt ned en ny slang.

Värt att notera är att Teknikbyrån har pillat på kablarna för KabelTV:n, vilket kanske har lett till att några har fått sämre bild? Om detta har inträffat kontakta styrelsen. Teknikbyrån har även reparerat en trasig kabelTv-kontakt där jordflätan på koaxkabeln inte var i förbindelse med själva kontakten, så några i området har kanske fått bättre bild?