Avtalet med Teknikbyrån

Avtalet med Teknikbyrån tog sin tid att förhandla fram, det blev hela 7 stycken utkast innan vi var i mål. Därmed vill jag påstå att avtalet är genomtänkt, vilket inte är fel då kontraktssumman är så pass stor,  1 092 000 kr inklusive moms.

Förutom Teknikbyrån har IP-Only och Telia kontaktats under året som gått. IP-Only var inte intresserade även om de har fiber liggandes utmed stora vägen. Närmaste kopplingspunkt ligger nämligen på fel sida av motorvägen, vilket gör att det blir dyrt (långt) att gräva.
Telia erbjöd sig i två omgångar, den första omfattande endast att ansluta området till Telias fibernät. Den föll på att vi vill göra en upphandling, inte två då det även måste finnas någon som bygger områdesnätet. Det andra erbjudandet från Telia var ett helhetsåtagande, då Telia stod för allt med ett antal förbehåll, bland annat att de skulle äga hela infrastrukturen. Det var inte intressant, då vi vill kunna upphandla andra leverantörer efter avtalstidens slut och hur mycket skulle det kosta att byta leverantör om Telia äger allt, om det ens är möjligt utan att bygga ett nytt nät?

Teknikbyrån blev dem som vann offertävlingen, Sunnersta blir anslutet till Vallentuna stadsnät, Vallnet, där det finns flera olika leverantörer av IP-tjänster vilket borgar för konkurrens. Teknikbyrån offererade dessutom ett serviceavtal för att hjälpa oss med driften av områdesnätet som föreningen äger. Vissa delar av servicen är dessutom kostnadsfria för oss.

Avtalet med Teknikbyrån består av två olika delar:

  • Avtal om fiberentreprenad och service och leverans
  • Avtal om service och leverans av områdesnät

Avtalet om service och leverans av områdesnät avser att säkerställa föreningens behov av reparation av områdesnätet vid eventuella avbrott under avtalsperioden som är 10 år. För vissa fel betalar föreningen ingenting, medan det för andra fel finns en avtalad timtaxa.

Avtalet om fiberentreprenad och service och leverans

Avtalet om fiberentreprenad och service och leverans omfattar byggnation av ett områdesnät i Sunnersta med där tillhörande anslutning till befintligt stadsnät, Vallnet.

Denna del av avtalet skall vara färdig senast 21 juni 2012 varefter det skall vara möjligt för oss att beställa IP-tjänster, vilket närvarande är TV, Internet och IP-telefoni. Om Teknikbyrån inte är klar vid denna tidpunkt utgår ett vite om 4 000kr per påbörjad vecka.

Områdesnät i Sunnersta omfattar alla 78 fastigheter som ansluts via var sina fiberkablar. Områdesnätet ansluts i sin tur, via switchar till en kopplingspunkt mot Vallnet.  Switcharna och annan nätutrustning placeras i ett nytt klimatskåp bredvid Tv-boden. Någonstans i anslutning till Karby skola finns kopplingspunkten mot Vallnet vilket innebär att det kommer att grävas ned en fiber från Tv-boden till kopplingspunktenv vid Karby skola.

Varje hushåll får två fiber inkopplade till en fibernod som placeras i respektive hushåll. Via fibernoden har hushållet tillgång till de IP-tjänster som erbjuds i Vallnet. Detaljer om detta kan läsas i inlägget om fiber till Sunnersta.

Områdesnätet skall vara installerat och klart senast 21 juni 2012. Det som är viktigt för oss är när Teknikbyrån vill ha tillgång till våra hushåll. Teknikbyrån kommer att avisera respektive hushåll två gånger och om man inte är alert och missar dessa två aviseringar räknas hushållet som installerat, vilket betyder att man som husägare får betala extra för att få fibern installerad.
Jag kommer att återkomma mer till detta när det börjar bli aktuellt eftersom jag tror att just detta med att Teknikbyrån måste få tillträde till våra hushåll blir kanske den största utmaningen för oss i föreningen att hantera på ett rationellt sätt.

 Avtal om service och leverans av områdesnät

Föreningen kommer att äga områdesnätet, vilket kommer att behöva underhållas, inte minst om fel inträffar. Vid dessa tillfällen träder avtalet om service och leverans in. Teknikbyrån löser problemet och föreningen faktureras. Timtaxan är fast och räknas årligen  upp i enlighet med SCB:s IT-konsultindex.

Två exempel på fel som kan uppstå är om ett hushåll råkar kapa sin fiber vid renovering  eller om en fibernod går sönder (som inte omfattas av garantin). Om kostnaden skall debiteras enskild medlem eller om föreningen skall avsätta medel (ingå i samfällighetsavgiften) får diskuteras.

Avtalet innebär också att Teknikbyrån kostnadsfritt ansvarar för funktionen på den aktiva utrustning som placeras i teknikskåpet (switchar etc).

Avtalet omfattar dock inte slutanvändarsupport, dvs om man får problem med sin anslutning eller dator. Slutanvändaren, dvs hushållen, skall för dessa problem vända sig direkt till tjänsteleverantören av den IP-tjänst man har problem med.

Avtalstexten

Som delägare i Sunnersta samfällighetsförening har vi medlemmar rätt att ta del av avtalet med Teknikbyrån. Avtalet kan endast läsas av medlemmar som är inloggade på sunnerstavägen.se. Vi kommer att leva länge med detta avtal, 10 år från och med nu. Ta därför tillfället i akt att läsa om intresse finns.

Avtalet finns att läsa på den interna sidan om föreningens avtal

Kanalisationstest utfört!

Planering pågår, hur går TV-kablarna? Måste tillägga att vädret inte var på vår sida, därav den "anonyma" mannen till vänster

Styrelsen har beställt ett kanalisationstest av Teknikbyrån som har genomförts i området idag. Syftet är att få en uppfattning om hur enkelt eller svårt det är att dra den kommande fiberkabeln i samma slangar som kablarna för KabelTv:n är dragna i. Resultatet av provet utgör ett beslutsunderlag inför beslutet att skriva under fiberavtalet med Teknikbyrån.

Så här ser det ut i ett av fördelningsskåpen för kabelTv ut. Områdes-TV-kablarna är gröna, en gul slang syns. I övrigt sitter det förstärkare för Tv-signalen. Uttag för 230V sitter även i varje skåp.

Förutsättningar var i teorin bra, tom mycket bra, då slangarna som fibern skall dras i är 50 mm i diameter. Utfallet av provet visade sig att mellan fördelningsskåpen för KabelTv i området finns det två stopp som innebär att Teknikbyrån förmodligen måste gräva. Om grävning sker kommer det bara ske där själva stoppet är och det blir ett litet ingrepp eftersom Teknikbyrån kan mäta sig fram till den exakta platsen för stoppet.

Ett stopp blev lokaliserat utanför gaveln till Sunnerstavägen 74, förmodligen alldeles bredvid gångvägen som leder upp till TV-boden (marken är där nedtryckt av plogbilen). Det andra stoppet är placerat vid den mittersta lekparken inne i området, vid gungorna.

Teknikbyrån provade även förbindelsen från två olika fördelningsskåp till två skilda huskroppar vilket inte var något problem, man kom igenom på båda platserna.

På alla platser där man kom igenom finns det nu en dragtråd parallellt med koaxkabeln för kabelTV, vilket underlättar när man skall dra fibern som kommer att förläggas parallellt med nuvarande koaxkabel.

Man noterade dessutom att slangarna är vattenfyllda vilket innebär att det måste vara fritt från tjäle om/när det blir dags för installation.

Det som inte är undersökt är förbindelserna mellan själva huskropparna, dvs de slangar som leder vidare från en huskropp till nästa huskropp. När jag påtalade detta för Teknikbyrån var de inte alltför bekymrade eftersom det finns en hel del trick för att få igenom en kabel, bara avståndet är kort, vilket det är mellan huskropparna.

Jag kunde tillsammans med Teknikbyrån konstatera att förutsättningarna för att installera fiber i området är goda. Två smärre ingrepp i form av grävning behöver kanske göras. Om det blir fler återstår att se, men det handlar i så fall inte om någon omfattande grävningar. I värsta fall är det stopp mellan två huskroppar som innebär grävning på enskild tomtmark. Då blir det med all sannolikhet handgrävning som antingen löser själva stoppet eller så lägger man helt enkelt ned en ny slang.

Värt att notera är att Teknikbyrån har pillat på kablarna för KabelTV:n, vilket kanske har lett till att några har fått sämre bild? Om detta har inträffat kontakta styrelsen. Teknikbyrån har även reparerat en trasig kabelTv-kontakt där jordflätan på koaxkabeln inte var i förbindelse med själva kontakten, så några i området har kanske fått bättre bild?