Städdag

Som vanligt infaller vårens städdag den andra lördagen i maj.

Varmt välkomna,

Starttid 10.00

Korvgrillning 12.00

 

 

Årsmöte

Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 

Tid: 19:00
Datum:25 april 2016
Plats:KARBYSKOLANS MATSAL 

 • 1Årsmötets öppnande
  §2Fråga om mötets behöriga utlysande
  §3Val av ordförande för stämman
  §4Val av sekreterare för stämman
  §5Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera  
    protokollet
  §6Föredragande av årsberättelsen och godkännande av densamma.
  §7Fastställande av resultat- och balansräkning samt revisorernas berättelse.
  §8Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  §10Ersättning till styrelsen och revisorerna
  §11Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd
  §12 Val av Styrelse och Ordförande 
 • Val av ordförande för en tid av 1 år 
 • Val av 1 st ordinarie ledamot för en tid av två år 
 • Val av 1 st suppleant för en tid av 1 år 
 • 13Val av revisorer
  Val av 1 st revisorer för en tid av 1 år
  Val av en revisorssuppleant för en tid av 1 år
  §14Val av valberedning 
 • 15Behandling av inkomna motioner
  §16Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt
  §17Mötet avslutas
  §18Övriga frågor 

Info städdag 13 maj 2017

Som traditionen bjuder anordnas vårens städdag andra lördagen i maj.

i år infaller det den 13:e maj.

vi samlas uppe vid övre lekplatsen vid klockan 10:00 för en genomgång på vad som behöver göras och fördelar uppgifter mellan alla.

Vid 12:30 grillar vi korv och efter det tar vi sista rycket med det som är kvar.

Vi kommer att ställa upp kontainrar på fredagen och vi ber er att inte slänga ert trädgårdsavfall då.

På lördag eftermiddag när städdagen är klar kan ni slänga det som får plats och om det behövs kör vi ut kontainrar under veckan för de som har trädgårdsavfall kvar.

Höstens städdag 8 oktober 2016

Styrelsen vill påminna om höstens städdag som traditionsenligt sker den andra lördagen i oktober.

I år i faller det den 8 oktober.

Alla är välkomna upp till lekplatsen vid fd tv huset klockan 10:00.

Styrelsen köper in material dom behövs och vi kommer som vanligt att grilla korv vid 12 tiden.

Skulle det vara alltför dåligt väder med mycket regn kommer vi ställa in städdagen och flytta den till den 15 oktober istället.

// styrelsen

Inför städdagen lördag 21 maj 2016

Vårens städdag kommer att ske nu på lördag den 21 maj.

Samling sker som vanligt vid kl 10.00 uppe vid tv boden.

Korvgrillning är planerat till 12:30.

I år finns det möjlighet att slänga allt sitt eget avfall nu innan lördag. En kontainer finns nu uppställd vid tv Boden och alla som vill kan nu kasta sitt BRÄNNBARA TRÄDGÅRDSAVFALL.

Denna kontainer byts på fredag.

Samfälligheten har även tagit ner tre björkar som ligger vid allmänningen vid gungställningen. Alla som vill kan från nu och fram till städdagen såga upp och ta hem ved från dessa träd. Dock får ingen såga efter klockan 20:00 pga att små barn finns i husen.

Vid frågor kontakta styrelsen

Grannyttrande Förskola Karby

Hej,

kommunen har nu ansökt om bygglov för tomten uppe vid torpen vid infarten vid Sunnerstavägen.

Alla handlingar som inkommit finner ni i dokumenten nedan.

Sista svarsdag är satt till 12 maj, vilket gör att styrelsen vill få in era synpunkter på detta senast den 11 maj.

Styrelsen kommer sedan att sammanställa era åsikter och skicka in det som svar. Skulle motstridiga åsikter finnas så kommer styrelsen fatta beslut på vilken riktning som vi avser att hålla.

De närmaste grannarna har även de fått dessa möjligheter att yttra sig och styrelsen ser mycket positivt till att detta även göras från er.

Synpunkter och åsikter vill vi få in till följande adress.

fredrik.sundblad@sunnerstavagen.se

3 stycken handlingar

126876

126878

126879

Årsmöteshandlingar, avgifter och städdag

Kallelsen till årsmötet har gått ut till alla medlemmar i brevlådorna under förra veckan.

Handlingarna till årsmötet finns nedan i digital form, styrelsen vill uppmana alla som kan att ladda mer handlingar själva och ta med det själva, endast ett fåtal exemplar kommer att skrivas ut.

BR och RR
Förvaltningsberättelse Sunnersta Samfällighet 2016
Inkomst-utgiftsstat 2016
Kallelse till Årsmöte i Sunnersta Samfällighet 2016

Avgift 1 (av 2) har samtidigt delats ut i brevlådorna, styrelsen ser att det blivit fel på betalningsdag och den skall vara 31 April för dessa avgifter.

Styrelsen vill även påminna om vårens städdag som vi kommer att hålla Lördagen den 21 maj i år. Detta då helgen efter är Pingst och helgen innan dess är Kristi himmlefärds helgen och många är då bortresta.

Om Sunnersta av de som bor i Sunnersta