Etikettarkiv: Fiberinstallation

Allt som är relaterat till fiberinstallationen i området

Tidplan fiberinstallation

Nu har vi fått en tidplan från Teknikbyrån för byggandet av fibernätet.

För fler detaljer läs om avtalet (Inlägget är endast tillgängligt för medlemmar och kräver därför att du loggar in).  Läs även populärbeskrivningen om vad avtalet innebär praktiskt för dig som husägare.

Områdesnätet

Områdesnätet består av ett fibernät i området som distribuerar IP-tjänster till våra hushåll från ett teknikskåp placerat bredvid TV-boden. Fibernätet kommer att dras i de befintliga kabelTV-rören från teknikskåpet ut till distributionsskåpen (plåtskåpen) för Kabel-TV som sitter utplacerade i området. Från dessa skåp kommer nätet att fördela sig till respektive gata in genom krypgrunderna under våra hus. Varje hushåll ansluts med två fiber – en för TV och en för övrigt (Internet, IP-telefoni m.m.). Alla hushåll har alltså egna fiber som ansluts till nätverksutrustningen i teknikskåpet!

Viss grävning kommer ske i området för områdesnätet eftersom vi vet att det på minst två ställen är stopp i kabelTV-rören. Denna grävning är dock marginell, förhoppningsvis kan den tom ske för hand då Teknikbyrån kan mäta sig fram exakt var stoppen sitter.

Nedan är tidplanen beskriven. Observera dock att det är en plan och sådana sällan överlever första kontakten med verkligheten. Planen kan alltså ändras och om så sker kommer det att informeras om det här på webbplatsen. Slutdatum för hela entreprenaden är enligt kontraktet 21 juni vilket är med stor marginal genomförbart.

Vecka 12, 13 och 14

Dessa veckor sker byggnation av teknikskåp och områdesnätet.

Teknikbyrån kommer i denna fas behöva ha tillgång till respektive huskropp eftersom de måste arbeta i våra krypgrunder. Värt att notera är att de inte behöver ha tillgång till allas hushåll i denna fas, det räcker att de kan komma ned i husgrunden via ett av hushållen i respektive parhus. Detta kommer ske mha avisering, läs mer om det nedan.

Inget arbete är planerat att ske inne i våra hushåll under denna period.

Vecka 15, 16 och 17

I denna period installeras fibernoderna i våra hushåll. Med andra ord kommer Teknikbyrån att behöva åtkomst till allas hushåll. Planen är att installera sex hushåll per dag.

Teknikbyrån kommer att avisera tillträde med lapp i brevlådan. Viktigt att tänka på är att enligt avtalet ingår två aviseringar per hushåll. Om man inte svarar på dessa två aviseringar räknas hushållet som installerat vilket betyder att hushållet kommer att få betala för att få fibern indragen.
Givetvis kommer Teknikbyrån att vara så tillmötesgående som möjligt och på aviseringslappen kommer det att finnas kontaktuppgifter för att kunna sy ihop en fungerade lösning.
Vid problem kontakta Teknikbyrån redan vid första aviseringen för att underlätta genomförandet.
Värt att tänka på är placeringen av fibernoden som normalt placeras på väggen bredvid första TV-antennuttaget i vardagsrummet. Det kan bli rätt mycket utrustning som tar stor plats (fibernod, router, switch, kablar, strömförjning etc) och därför kan det vara värt att fundera på om fibernoden skall installeras på annan plats.
Om noden skall placeras på annan plats ansvarar husägaren själv för håltagning ned till krypgrund och att själv ansluta antennkabeln från fibernoden till första antennuttaget.

Teknikbyrån kommer att mäta kvalitén på de två fiberförbindelserna från teknikskåpet till respektive hushåll. Resultatet protokollförs och utgör en del av fiberinstallationens kvalitetssäkring.

Vecka 18

Under denna vecka förses teknikskåpet med nätverksutrustning och ansluts till områdesnätet. När detta är klart är det dags för driftsättning av nätet. Detta kan dock inte ske förrän anslutningen till stadsnätet är klar. (se nedan).

Vecka 19

Om nätet är driftsatt kommer slutbesiktning att ske.

Efter godkänd besiktning kommer föreningen att betala slutfakturan vilket innebär att vi kan börja nyttja nätet och beställa IP-tjänster.

Ansluta områdesnätet till stadsnätet (Vallnet)

Anslutningen mot stadsnätet (Vallnet) sker genom att en fiber grävs ned från Karbyskolan där anslutningen till stadsnätet finns till teknikskåpet bredvid TV-boden.

Det är idag oklart hur tidplanen ser ut för denna förbindelse.

Frågor och funderingar?

Om du har frågor och funderingar om detta, skriv då en kommentar längst ned.

Om du är medlem, logga in innan du börjar skriva din kommentar så slipper dina kommentarer bli modererade (godkännas av administratör för att undvika spam) efter första godkända kommentaren. Dessutom slipper du ange captcha varje gång du vill posta kommentarer.

Status bredbandsinstallation

Teknikbyrån hade en plan att börja bygga områdesnätet i början av mars. Som det ser ut nu, men denna väderlek, kommer starten med all sannolikhet att senareläggas.

När kanalisationstestet genomfördes konstaterade Teknikbyrån att områdets befintliga kabelTVslangar, som fibern skall dras i, är vattenfyllda vilket gör att de måste vänta med dra fibern tills tjälen släpper sitt grepp. Detta gäller även den grävning som skall ske från Karbyskolan till TV-boden för att anslutna områdesnätet till Vallnet.

När starten börjar närma sig kommer jag att på sunnerstavagen.se informera mera om hur fiberinstallationen kommer att gå till.

Om det är någon som har frågor och kommentarer, vid behov logga in och posta en kommentar nedan.

Avtalet med Teknikbyrån

Avtalet med Teknikbyrån tog sin tid att förhandla fram, det blev hela 7 stycken utkast innan vi var i mål. Därmed vill jag påstå att avtalet är genomtänkt, vilket inte är fel då kontraktssumman är så pass stor,  1 092 000 kr inklusive moms.

Förutom Teknikbyrån har IP-Only och Telia kontaktats under året som gått. IP-Only var inte intresserade även om de har fiber liggandes utmed stora vägen. Närmaste kopplingspunkt ligger nämligen på fel sida av motorvägen, vilket gör att det blir dyrt (långt) att gräva.
Telia erbjöd sig i två omgångar, den första omfattande endast att ansluta området till Telias fibernät. Den föll på att vi vill göra en upphandling, inte två då det även måste finnas någon som bygger områdesnätet. Det andra erbjudandet från Telia var ett helhetsåtagande, då Telia stod för allt med ett antal förbehåll, bland annat att de skulle äga hela infrastrukturen. Det var inte intressant, då vi vill kunna upphandla andra leverantörer efter avtalstidens slut och hur mycket skulle det kosta att byta leverantör om Telia äger allt, om det ens är möjligt utan att bygga ett nytt nät?

Teknikbyrån blev dem som vann offertävlingen, Sunnersta blir anslutet till Vallentuna stadsnät, Vallnet, där det finns flera olika leverantörer av IP-tjänster vilket borgar för konkurrens. Teknikbyrån offererade dessutom ett serviceavtal för att hjälpa oss med driften av områdesnätet som föreningen äger. Vissa delar av servicen är dessutom kostnadsfria för oss.

Avtalet med Teknikbyrån består av två olika delar:

 • Avtal om fiberentreprenad och service och leverans
 • Avtal om service och leverans av områdesnät

Avtalet om service och leverans av områdesnät avser att säkerställa föreningens behov av reparation av områdesnätet vid eventuella avbrott under avtalsperioden som är 10 år. För vissa fel betalar föreningen ingenting, medan det för andra fel finns en avtalad timtaxa.

Avtalet om fiberentreprenad och service och leverans

Avtalet om fiberentreprenad och service och leverans omfattar byggnation av ett områdesnät i Sunnersta med där tillhörande anslutning till befintligt stadsnät, Vallnet.

Denna del av avtalet skall vara färdig senast 21 juni 2012 varefter det skall vara möjligt för oss att beställa IP-tjänster, vilket närvarande är TV, Internet och IP-telefoni. Om Teknikbyrån inte är klar vid denna tidpunkt utgår ett vite om 4 000kr per påbörjad vecka.

Områdesnät i Sunnersta omfattar alla 78 fastigheter som ansluts via var sina fiberkablar. Områdesnätet ansluts i sin tur, via switchar till en kopplingspunkt mot Vallnet.  Switcharna och annan nätutrustning placeras i ett nytt klimatskåp bredvid Tv-boden. Någonstans i anslutning till Karby skola finns kopplingspunkten mot Vallnet vilket innebär att det kommer att grävas ned en fiber från Tv-boden till kopplingspunktenv vid Karby skola.

Varje hushåll får två fiber inkopplade till en fibernod som placeras i respektive hushåll. Via fibernoden har hushållet tillgång till de IP-tjänster som erbjuds i Vallnet. Detaljer om detta kan läsas i inlägget om fiber till Sunnersta.

Områdesnätet skall vara installerat och klart senast 21 juni 2012. Det som är viktigt för oss är när Teknikbyrån vill ha tillgång till våra hushåll. Teknikbyrån kommer att avisera respektive hushåll två gånger och om man inte är alert och missar dessa två aviseringar räknas hushållet som installerat, vilket betyder att man som husägare får betala extra för att få fibern installerad.
Jag kommer att återkomma mer till detta när det börjar bli aktuellt eftersom jag tror att just detta med att Teknikbyrån måste få tillträde till våra hushåll blir kanske den största utmaningen för oss i föreningen att hantera på ett rationellt sätt.

 Avtal om service och leverans av områdesnät

Föreningen kommer att äga områdesnätet, vilket kommer att behöva underhållas, inte minst om fel inträffar. Vid dessa tillfällen träder avtalet om service och leverans in. Teknikbyrån löser problemet och föreningen faktureras. Timtaxan är fast och räknas årligen  upp i enlighet med SCB:s IT-konsultindex.

Två exempel på fel som kan uppstå är om ett hushåll råkar kapa sin fiber vid renovering  eller om en fibernod går sönder (som inte omfattas av garantin). Om kostnaden skall debiteras enskild medlem eller om föreningen skall avsätta medel (ingå i samfällighetsavgiften) får diskuteras.

Avtalet innebär också att Teknikbyrån kostnadsfritt ansvarar för funktionen på den aktiva utrustning som placeras i teknikskåpet (switchar etc).

Avtalet omfattar dock inte slutanvändarsupport, dvs om man får problem med sin anslutning eller dator. Slutanvändaren, dvs hushållen, skall för dessa problem vända sig direkt till tjänsteleverantören av den IP-tjänst man har problem med.

Avtalstexten

Som delägare i Sunnersta samfällighetsförening har vi medlemmar rätt att ta del av avtalet med Teknikbyrån. Avtalet kan endast läsas av medlemmar som är inloggade på sunnerstavägen.se. Vi kommer att leva länge med detta avtal, 10 år från och med nu. Ta därför tillfället i akt att läsa om intresse finns.

Avtalet finns att läsa på den interna sidan om föreningens avtal

Kanalisationstest utfört!

Planering pågår, hur går TV-kablarna? Måste tillägga att vädret inte var på vår sida, därav den "anonyma" mannen till vänster

Styrelsen har beställt ett kanalisationstest av Teknikbyrån som har genomförts i området idag. Syftet är att få en uppfattning om hur enkelt eller svårt det är att dra den kommande fiberkabeln i samma slangar som kablarna för KabelTv:n är dragna i. Resultatet av provet utgör ett beslutsunderlag inför beslutet att skriva under fiberavtalet med Teknikbyrån.

Så här ser det ut i ett av fördelningsskåpen för kabelTv ut. Områdes-TV-kablarna är gröna, en gul slang syns. I övrigt sitter det förstärkare för Tv-signalen. Uttag för 230V sitter även i varje skåp.

Förutsättningar var i teorin bra, tom mycket bra, då slangarna som fibern skall dras i är 50 mm i diameter. Utfallet av provet visade sig att mellan fördelningsskåpen för KabelTv i området finns det två stopp som innebär att Teknikbyrån förmodligen måste gräva. Om grävning sker kommer det bara ske där själva stoppet är och det blir ett litet ingrepp eftersom Teknikbyrån kan mäta sig fram till den exakta platsen för stoppet.

Ett stopp blev lokaliserat utanför gaveln till Sunnerstavägen 74, förmodligen alldeles bredvid gångvägen som leder upp till TV-boden (marken är där nedtryckt av plogbilen). Det andra stoppet är placerat vid den mittersta lekparken inne i området, vid gungorna.

Teknikbyrån provade även förbindelsen från två olika fördelningsskåp till två skilda huskroppar vilket inte var något problem, man kom igenom på båda platserna.

På alla platser där man kom igenom finns det nu en dragtråd parallellt med koaxkabeln för kabelTV, vilket underlättar när man skall dra fibern som kommer att förläggas parallellt med nuvarande koaxkabel.

Man noterade dessutom att slangarna är vattenfyllda vilket innebär att det måste vara fritt från tjäle om/när det blir dags för installation.

Det som inte är undersökt är förbindelserna mellan själva huskropparna, dvs de slangar som leder vidare från en huskropp till nästa huskropp. När jag påtalade detta för Teknikbyrån var de inte alltför bekymrade eftersom det finns en hel del trick för att få igenom en kabel, bara avståndet är kort, vilket det är mellan huskropparna.

Jag kunde tillsammans med Teknikbyrån konstatera att förutsättningarna för att installera fiber i området är goda. Två smärre ingrepp i form av grävning behöver kanske göras. Om det blir fler återstår att se, men det handlar i så fall inte om någon omfattande grävningar. I värsta fall är det stopp mellan två huskroppar som innebär grävning på enskild tomtmark. Då blir det med all sannolikhet handgrävning som antingen löser själva stoppet eller så lägger man helt enkelt ned en ny slang.

Värt att notera är att Teknikbyrån har pillat på kablarna för KabelTV:n, vilket kanske har lett till att några har fått sämre bild? Om detta har inträffat kontakta styrelsen. Teknikbyrån har även reparerat en trasig kabelTv-kontakt där jordflätan på koaxkabeln inte var i förbindelse med själva kontakten, så några i området har kanske fått bättre bild?

Lånekalkyl för fiberinstallation

Om föreningen fattar beslut om att byta ut kabel-TVanläggningen mot fiber kommer det finnas ett finansieringsbehov omfattande cirka a 1,1Mkr. Tanken är att finansiera detta med ett lån.

Nedan finner du några exempel på olika lånekostnader med olika räntesats. Längst ned finns ett Excel-ark bifogat för att i detalj beräkna föreningens månadskostnad.

5 procents ränta, klicka på bilden för fullstor bild
9 procents ränta, klicka på bilden för fullstor bild

Bilagor

investeringskalkyl.xlsx (13,4kB)

Fiber till Sunnersta?

TV, internet och telefoni är de tjänster som är aktuella idag

 

Styrelsen presenterade på senaste årsmötet ett förslag om att uppgradera central-TV-anläggningen. Den låga kvalitén på TV-signalerna har under många år varit ett ständigt återkommande diskussionsämne, vilket inte har minskat i och med att skärmstorleken på nya TV-apparater har ökat vilket ställer större krav på bra signalkvalité för att kunna leverera en bra bild.

Förslaget innebär ett teknikbyte, från dagens kabel-TV via koaxialkabel till IP-TV överförd via fiber. Detta innebär även att vi får tillgång till andra tjänster såsom Internet och IP-telefoni.

Allt bygger på en offert från Teknikbyrån som vill sälja en installation av en fiberinfrastruktur i Sunnersta i form av ett områdesnät med tillhörande IP-anslutning till Vallentuna stadsnät, Vallnet, samt ett tillhörande serviceavtal för att hjälpa oss med driften av områdesnätet (som vi äger själva).

Att byta från kabel-TV till en IP-infrastruktur via fiber innebär att i varje hushåll installeras en fibernod med följande funktioner:

 • En TV-lösning från ATM där TV-signaler kan distribueras både digitalt och analogt i huset via den befintliga TV-antennkabeln som finns idag. På så sätt behövs ingen kabeldragning i huset då befintlig TV-antennkabel används. Ingen box behövs , TV:n måste ha stöd för DVB-C (digitalTV via kabel) för att se det digitala utbudet.
 • IP över ethernet via vanlig nätverkskabel – används för IP-TV (via Serverado), Internet och IP-telefoni.
  För att titta på IP-TV från Serverado behövs en box per TV-apparat. TV-apparaten ansluts antingen via SCART eller via HDMI beroende på box.

Teknikbyrån säljer endast installationen av infrastrukturen i området och IP-anslutning mot Vallnet. De tjänster (TV, Internet och IP-telefoni) som stadsnätet erbjuder tecknas separat och ingår inte i Teknikbyråns offert.

Ekonomiskt kostar installationen av områdesnätet och anslutning till stadsnätet ca 1,1 Mkr vilket betyder en ökad månadskostnad till samfälligheten på ca 160 kr/månad i 15 år för varje medlem (föreningen tar ett lån med fast ränta i 15 år). För respektive hushåll tillkommer kostnader för Internet och IP-telefoni. TV-tjänsten upphandlas av föreningen och kommer därmed ingå i avgiften till samfälligheten.

Observera att ingen är tvingad att beställa Internet eller IP-telefoni, dessa kan valfritt tecknas i efterhand, vilket är bra om man är upplåst i andra avtal med andra leverantörer som har lång uppsägningstid.

Områdesnätet och anslutning till Vallentunas stadsnät

Pincipskiss för områdesnätet. Klicka på bilden för större bild.

Teknikbyråns offert omfattar byggnation av ett områdesnät i Sunnersta. Fibern förläggs i befintliga kabeltv-rör vilket innebär att behovet av grävning minimeras.

Bredvid TV-boden placeras ett teknikskåp med nätutrustning (switchar) och avbrottsfri kraft (UPS). Anslutningen mot stadsnätet sker genom att Teknikbyrån gräver ned en fiberkabel till Karbyskolan där anslutningen till stadsnätet finns idag.

Värt att notera är att om grävning krävs (exempelvis om KabelTV-röret är ihoppressat) så blir det med stor sannolikhet en merkostnad för oss.

Installation i våra hushåll

Varje hushåll får ett eget fiberpar som Teknikbyrån ansluter till fibernoden. Fibernoden placeras normalt vid första antennuttaget vilket är lokaliserat i vardagsrummet i tvåvåningshusen och på nedre botten i suterränghusen.

Teknikbyrån ansvarar för att montera fibernoden, ansluta noden till fibernätet och ansluta TV-antenn från noden till första TV-uttaget i huset. Övrig utrustning så som routrar, nätverksdragning, i huset etc omfattas inte av offerten.

Fibernoden är den ”burk” som omvandlar ljuset i fibern till det ändåmål som avses. Fibernoden har alla nödvändiga kontakter:

 • Antenn-utgång som ansluts till husets första TV-uttag. (Därmed kopplas även centralantennen ur)
 • Internet-utgång (RJ45, vanlig nätverkskabel) där datorutrustning och IP-telefoni ansluts
 • IP-TV-utgång (RJ45, vanlig nätverkskabel) där IP-TVboxar ansluts

Att tänka på en extra gång är placeringen av fibernoden då det kan bli rätt mycket utrustning som tar plats (Fibernod, router, switch, kablar etc) vilket kanske inte alltid är lämpat att ha i vardagsrummet? Om fastighetsägaren vill placera den på annat ställe måste fastighetsägaren själv borra ett hål till krypgrunden för fibern samt själv dra antennkabel från fibernoden till första antennuttaget.

Det är svårt att använda befintlig kanalisation (rör för tv-antenn och telefoni) för att dra nätverkskablage i huset för Internet eller IP-TV via Serverado då det måste vara ett stjärnnät, dvs varje nätverksuttag måste ha en egen nätverkskabel till den plats där switchen/routern står. Detta beror på att uttagen är seriekopplade och därmed är det inte ett stjärnnät.

Trådlöst nätverk går givetvis att använda för att slippa kabeldragning. Nätverk till TV-boxar bör dock vara nätverkskabel (ej trådlöst) för att minimera eventuellt strul.

Om man beställer IP-telefoni får man ytterligare en box, en IP-telefonigateway, som dels ansluts till Internet och dels till första telejacket i huset. Därmed kan man använda befintliga telefoner för att ringa via IP-telefoni.

Först när hela områdesnätet är klart och testat kommer tjänsterna att släppas på. Tester kommer att göras i varje hushåll i syfte att kontrollera att kvalitén på förbindelsen till det centrala teknikskåpet är godkända.

Tjänster (TV, Internet och IP-telefoni)

Anbudet från teknikbyrån omfattar inga tjänster. Det är upp till oss att välja leverantör av tillgängliga tjänster:

 • Internet
 • Telefoni (IP-telefoni)
 • TV (Upphandlas av styrelsen)

Idag finns det fyra leverantören av Internet, en mängd olika alternativ för IP-telefoni samt två leverantörer av TV i stadsnätet. Att välja Internet och telefoni-leverantör är upp till var och en. För TV-tjänsten förordar styrelsen att vi väljer en TV-leverantör som bäst passar oss i området, mer om det nedan.

Alternativet att inte välja leverantör finns också, vilket är positivt då man kanske har kvar bindningstid i befintliga avtal.

Gruppavtal för Internet finns, bland annat erbjuder Teknikbyrån (inte via denna offert) ett gruppavtal för Internet 100/100 Mbit per sekund (100 Mbit per sekund download och 100Mbit per sekund upload) för 159 kr/månaden. Styrelsen bedömer att detta är intressant först då samtliga bindningstider på gamla abonnemang har gått ut eftersom det förutsätter att samtliga har tjänsten.

TV

ATM och Serverado är det två tjänsteleverantörer som erbjuder TV via stadsnätet.

TV-lösningen från ATM innebär att TV-signalerna distribueras i huset via den befintliga TV-antennkabeln som ansluts till fibernoden. Detta innebär således att det inte behövs någon kabeldragning i huset för att titta på TV via ATM.

ATM erbjuder två basutbud som är både analoga och digitala. Detta innebär att man själv väljer hur man vill se på TV – analogt om man önskar maximal boxfri enkelhet, eller digitalt för att få bättre ljud- och bildkvalitet och verkligen utnyttja kapaciteten i  TV:n.

DigitalTV via ATM omfattar både fria och kodade kanaler. För att se på digitalTV utan digitalbox krävs att TV:n har stöd för DVB-C  (vilket de flesta moderna TV-apparater gör idag). För att se på kodade digitala kanaler krävs även en CA-modul i TV:n där man placerar ATM programkort (ett kort för varje TV). Har inte TV:n stöd för  DVB-C går det att införskaffa digitalbox (en för varje TV).

Basutbuden heter MINI (klicka här för information om MINI för 109kr/mån) eller STOR (Klicka här för information om STOR för 149kr/mån)

MINI STOR
Analogt basutbud
 • Informationskanal
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV3
 • TV4
 • TV4+
 • TV4 Sport
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV7
 • TV8
 • Kanal 9
 • TV10
 • FTV
 • Informationskanal
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV3
 • TV4
 • TV4+
 • TV4 Sport
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV7
 • TV8
 • Kanal 9
 • FTV
 • Animal planet
 • Eurosport
 • Cartoon/TCM
 • CNN
 • Discovery Channel
 • MTV
 • BBC World
 Fritt digitalt basutbud (kräver ej programkort)
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV4
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV8
 • Kanal 9
 • SVT1 HD
 • SVT HD
 • FTV
 • Kunskapskanalen
 • SVT1
 • SVT2
 • SVT 24/Barnkanalen
 • TV4
 • Kanal 5
 • TV6
 • TV8
 • Kanal 9
 • SVT1 HD
 • SVT HD
 • FTV
 • MTV
 Kodat digitalt utbud (programkort krävs)
 • TV3
 • TV10
 • TV4 Sport
 • TV4+
 • TV3
 • TV4 Sport
 • TV4+

Utöver basutbudet finns det en extrajänst, paxTV, där man kan beställa extra kanaler som man vill. (Klicka här för mer information om vad paxTV är för något samt kanalutbud)

Den andra TV-leverantören heter Serverado. Deras TV-tjänst kräver en IP-ansluten digitalbox, en  box för varje TV vilket innebär att man måste bygga ett nätverk (stjärnnät) i huset och dessutom köpa digitalboxar.

Serverados grundabonnemang innehåller SVT1, SVT2, SVT24/Barnkanalen, Kunskapskanalen, SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 samt hyrfilm från SF Anytime och Playalong. Grundabonnemanget kostar 30 kr/hushåll och månad. Ovanpå detta kan man beställa olika tilläggspaket, se deras hemsida för mer information.

Styrelsen förordar att föreningen upphandlar ett gruppavtal med ATM med basutbudet MINI eftersom det går att utöka antal kanaler mha extratjänsten paxTV för den som vill. MINI kostar dessutom minst i förhållande till antalet kanaler och paxTV ger stor flexibilitet för dem som önskar att öka sitt kanalutbud.

Serviceavtal

Anbudet innehåller ett serviceavtal för att underhålla områdesnätet. Teknikbyrån ansvarar kostnadsfritt för att nätverksutrustningen i teknikskåpet fungerar. Om det blir problem med våra fibernoder som inte faller inom garantin utgår en avgift som belastar fastighetsägaren. Servicearbeten hemma hos fastighetsägaren utförs normalt på vardagar, undantaget är nätverksutrustningen i teknikskåpet där arbete påbörjas dygnet runt om problem uppstår.

Prisjämförelser

ATM TV-utbud MINI kostar 109 kr per  månad.

Internet beställs av respektive hushåll och kostar enligt följande:

 • Teknikbyrån 100/10Mbit per sekund, 199 kr per månad
 • Teknikbyrån 100/100Mbit per sekund, 269 kr per månad
 • AllTele 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • AllTele 100/10 Mbit per sekund, 199 kr per månad
 • AllTele 100/100 Mbit per sekund, 259 kr per månad
 • Bredband2 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • Bredband2 100/10 Mbit per sekund, 189 kr per månad
 • Bredband2 100/100 Mbit per sekund, 259 kr per månad

IP-telefoni beställs av respektive hushåll och kostar enligt följande:

 • AllTele, 35 kr fast månadsavgift. För trafikavgifter se deras hemsida
 • Bredband2 0 kr fast månadsavgift. Minsta faktureringsavgift är 69kr för vilket man får ringa för.  För trafikavgifter se deras hemsida, klicka på rubriken ”Bredbandstelefoni bas”

Prisjämförelser går att göra på många olika sätt. Här redovisas ett sätt.

Utgångsläge, innan installation av fiber

 • Telia ADSL 24 Mbit per sekund, 349 kr per månad (ger praktiskt ca 10 Mbit per sekund på grund av avståndet till telestationen)
 • Telia telefoni, fast avgift 124 kr per månad
 • Befintlig TV-lösning, 83 kr per månad som betalas via samfällighetsavgiften fram tills nuvarande avtal upphör (2013)

I utgångsläget (utan fiberanslutning) betalar hushållet 349 + 124 + 83 = 556 kr per månad i fast avgift med tillkommande trafikavgift för telefoni.

Efter installation av fiber

 • Nätavgift 160 kronor per månad som läggs på samfällighetsavgiften i 15 år
 • Internet Bredband2 10/10 Mbit per sekund, 149 kr per månad
 • IP-telefoni Bredband2 69 kr fast månadsavgift (som man får ringa för)
 • Befintlig TV-lösning, 83 kr per månad som betalas via samfällighetsavgiften fram tills avtalet upphör. Avtalet går inte att bryta, vi måste fullfölja nuvarande avtal som går ut 2013
 • Ny TV-lösning ATM Basutbud 109 kronor per månad

Efter installation av fiber kostar detta 160 + 149 + 69 + 83 + 109 = 570 kr per månad i fast avgift där man kan ringa för 69kr innan det uppstår någon trafikkostnad. 2013 minskar kostnaden med 83 kronor.