Alla inlägg av Fredrik Sundblad

Motioner inför årsstämman 2012

Följande motioner är inlämnade inför föreningsstämman 2012.

  1. Medlemsmotion: Motion om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening.pdf
    Förslag om ändrade stadgar för Sunnersta samfällighetsförening.pdf
  2. Styrelsemotion: Framställan från Styrelsen 1 2012.pdf, avbetalning av lån
  3. Styrelsemotion:Framställan från Styrelsen 2 2012.pdf, köp av mark
  4. Styrelsemottion: Framställan från Styrelsen 3 2012.pdf, Anslutning av TV-kanaler

 

Styrelsemötesprotokoll för året 2011-2012

Nu finns Styrelsens mötesprotokoll från året 2011 – 2012 att läsa för inloggade medlemmar i Sunnersta Samfällighetsförening.

Protokollen finns tillgängliga på adressen: http://sunnerstavagen.se/internt/styrelsemotesprotokoll/

Medlemmar måste först logga in för att kunna läsa protokollet. Endast medlemmar har åtkomst till föreningens mötesprotokoll. Årsmötesprotokollen är däremot publika.

Protokoll extra föreningsstämma

Styrelsen publicerar nu protokollet från den extra föreningsstämman 2011-10-08 angående fiberinstallation.

Protokollet finner du att läsa på sidan om stämmoprotokoll under datum 2011-10-08.

Efter detta möte har styrelsen tillsammans Erik Franzén haft ett nytt möte med Teknikbyrån där kontrakt och villkor diskuterats en gång till.
Styrelsen har beslutat att genomföra en testdragning på utvalda ställen i området för att riskreducera projektet och i slutänden minska risken för tillkommande kostnader.

Styrelsen arbetar nu med finansieringsfrågan där bankkontakter har tagits med flertalet banker för att kunna konkurrensutsätta bankerna mot varandra.

Styrelsen återkommer fortlöpande i frågan.

Vattenläcka i Vallentuna

Som några kanske har uppmärksammat så har det varit en vattenläcka i Vallentuna på en av huvudledningarna.
Du kan läsa mer om utvecklingen på Roslagsvattens hemsida.
Rekommendationen har varit att man ska koka vattnet innan användning pga att vattenledningarna har varit tomma på vatten. Mer info här

Denna rekomendation gäller inte Karby/Brottby. Vi kan använda vattnet utan att koka det.

Styrelsen har fått detta bekräftat av Roslagsvatten nu på morgonen.

Kallelse till Extra Föreningsstämma i Sunnersta Samfällighet

Tid: 10:00

Datum: 8 oktober 2011

Plats: KARBYSKOLANS MATSAL

§1 Stämmans öppnande

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Val av ordförande för stämman

§4 Val av sekreterare för stämman

§5 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare att jämte ordförande justera protokollet

§6 Val om införande av fiber i Sunnersta samfällighet

§7 Meddelande om vart stämmoprotokollet hålls tillgängligt

§7 Mötet avslutas

Alla handlingar och dokument till stämman hålls tillgängliga från 2011-09-14 hos Fredrik Sundblad för medlemmarna. Dokumenten har även delats ut i alla brevlådor samt att det finns tillgängligt på www.sunnerstavagen.se

Alla handlingar kommer även att finnas tillgängliga under stämman.


Framställan från Styrelsen

Föreningens TV-hus och styrelsens uppdrag att förvalta Samfällighetens centralantenn

Under de senaste åren har det livligt diskuterats den allt sämre bildkvalitén i de centrala TV uttagen som Samfälligheten förvaltar. På årsmötet inkom det en motion samt en framställan från styrelsen i denna fråga, beslutet var att på en extra föreningsstämma avgöra denna fråga.

Styrelsen ser att stora belopp har investerats genom åren i TV huset för att kunna erbjuda alla medlemmar TV och att det i framtiden kommer det krävas stora investeringar för att följa med i teknikens utveckling.  Stora summor kommer även att behöva investeras vid utbyte av de kopparkablar som TV signalerna fördelas via ut till varje hus.

Styrelsen har tagit fram två olika alternativ som stämman skall besluta om. Dels finns alternativet om att installera fiber och dels finns alternativet att konvertera TV-husets utrustning till HD kvalitet.

På denna extrastämma skall förslagen om att införa ett fibernät eller konvertera Tv huset till HD kvalitet diskuteras och beslut skall fattas om med vilken teknik samfälligheten skall distribuera TV signalen till medlemmarnas hus. Fiber eller via befintlig centralantenn. Ett eventuellt innehållspaket med TV kanaler etc. är ett senare beslut.

Lånekalkyl för fiberinstallation

Om föreningen fattar beslut om att byta ut kabel-TVanläggningen mot fiber kommer det finnas ett finansieringsbehov omfattande cirka a 1,1Mkr. Tanken är att finansiera detta med ett lån.

Nedan finner du några exempel på olika lånekostnader med olika räntesats. Längst ned finns ett Excel-ark bifogat för att i detalj beräkna föreningens månadskostnad.

5 procents ränta, klicka på bilden för fullstor bild
9 procents ränta, klicka på bilden för fullstor bild

Bilagor

investeringskalkyl.xlsx (13,4kB)

Städdag 8 oktober

Så är det då dags för höstens städdag. Som tidigare beslutats så har vi ju fasta städdagar under vår och höst. Det som gäller är de andra lördagarna i maj och i oktober.

Vi träffas detta år alla uppe vid kabeltv-boden kl. 10.30, där vi fördelar arbetsuppgifterna till respektive hushåll och område.

Självklart hoppas vi på samma god uppslutning som i våras. Vi avslutar dagen med korvgrillning vid vändplanen.

I samband med städningen ordnas ett extra årsmöte 10.00 med anledning av ett förslag om att bygga ut ett fibernät i området. Mer info följer inom kort, dvs detaljer, plats för möte etc.

Nya medlemsavgifter fastställdes på stämman

Medlemsavgiften till Samfälligheten som alla fastighetsägare skall betala fastställdes på senaste stämman. På stämman sammanställde styrelsen föregående års utfall och kom med ett förslag på hur stor medlemsavgiften skall vara.

Stämman för år 2010 fastställde att årsavgiften för 2011 skall vara 2600 kronor per fastighet.

Styrelsen fastställde efter stämman att debitering av årsavgiften kommer att ske två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, uppdelat på 1300 kr per gång.